INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İNSAN KAYNAKLARININ MÜCADELE RUHU: KARİYER UYUM YETENEKLERİ
(SPIRIT OF HUMAN RESOURCES: CAREER ADAPTATION CAPABILITIES )

Author : Berna Turak KAPLAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1566-1572
    


Summary

Kariyer uyum yetenekleri, kişilerin kendilerine uygun işte çalışmak için uyması gereken tutum, yetkinlik ve davranışların tümü olarak değerlendirilmektedir. Kariyer uyum yeteneği, insan kaynaklarının mücadele zorunluluğunda olduğu profesyonel görevler, travmalar, vakalar, durumlar ve geçişler ile baş etmek için gerekli olan psiko-sosyal durumlarla yakından ilgili bir kavramdır. Değişen kariyer dünyasına adapte olma, yeni ya da karmaşık bir kariyer yolunun stresini yapıcı biçimde değerlendirebilme yeteneğini göstermektir. Kariyer uyumu, pozitif yönelme, geçmiş ile bugün arasında bağlantı kurma, geleceği en azından kontrol edilebilir kılma ve kariyer fırsatlarından birinde kalıcı olmayı hayal etme, kendisi ve dış dünyayla ilgili bilgi edinme konusunda istekli olma, zorluklarla yüzleşerek amaçlarını gerçekleştirme sürecinde oluşabilecek engelleri aşma konusunda bireysel güce sahip olmayı gerektirmektedir. Bireylerin mesleki rollerini etkili bir şekilde uygulayabilmesi kariyer başarısı için önemli bir yetkinlik olarak görülmektedir. Bu çalışma bu konunun kavramsal olarak anlatımını içermeye yöneliktir.Keywords
İnsan Kaynakları, Kariyer, Kariyer Uyum Yetenekleri.

Abstract

Career adaptation capabilities, are considered as all of the attitudes, competencies and behaviors that people should follow to work for them. Career adaptability is a concept closely related to the psychosocial situations necessary to deal with professional tasks, traumas, cases, situations and transitions where human resources are obliged to fight. Adapting to the changing career world is the ability to constructively assess the stress of a new or complex career path. Career adaptability, positive orientation, linking past and present, making the future at least controllable and dreaming of lasting in one of the career opportunities, willingness to learn about himself and the outside world, facing challenges and overcoming obstacles that may occur in the process of achieving his goals to have. The ability of individuals to apply their professional roles effectively is seen as an important competence for career success. This study aims to include conceptual explanation of this subject.Keywords
Human Resources, Career, Career Adaptation Capabilities.