INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DE ÖZEL GÜVENLİK ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
(AN OVERVIEW OF POSTGRADUATE THESES WITHIN THE FIELD OF PRIVATE SECURITY IN TURKEY )

Author : Akın KARAKUYU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 39
Page : 1801-1807
    


Summary

Bu çalışmanın amacı özel güvenlik ile ilgili olarak hazırlanan lisansüstü tezlerinin, tezlerin yılı, türü, çalışma grubu, kullanılan yöntem, veri toplama aracı, verilerin analizi, örneklem sayısı, örneklem tekniği, konusu ve anabilim dalına göre incelemektir. Araştırmanın yöntemi doküman incelemesi yöntemidir. Araştırmada amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler 43 lisansüstü tez incelenerek toplanmıştır. Veriler frekans ve yüzdelikleri verilerek içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre tezlerin büyük çoğunluğu 2009-2013 yılları arasında hazırlanmış olup yüksek lisans düzeyinde tezlerdir. Çalışma gurubu olarak özel güvenlik görevlileri üzerinde daha çok çalışılırken örneklem tekniği olarak kolay ulaşılabilir yöntem tercih edilmiş ve örneklem sayısı 201-400 kişi ile tezler yürütülmüştür. Tezlerde genellikle yöntem olarak nicel araştırma türleri veri toplama aracı olarak kaynak taraması veri analizi olarak ise betimsel analiz kullanılmıştır. Tezlerin çalışma konusu ağırlıklı olarak özel güvenlik görevlileri hazırlandıkları anabilim dalı ise işletme anabilim dalıdır.Keywords
Güvenlik, Özel Güvenlik, Lisansüstü tez, İçerik analizi

Abstract

The purpose of this study is to examine the postgraduate dissertations prepared in relation to private security according to the year, type, working group, method used, data collection tool, data analysis, sampling number, sampling technique, theses topic and department. The method is the document analysis method. Purposeful sampling technique was used in the study. Data were collected by examining 43 postgraduate dissertations. Data were performed content analysis by giving frequency and percentages. According to the results of the research, most of the theses have been prepared between 2009-2013 years and their level are master theses. Working group was worked more on private securitys, easily attainable method was preferred as the sampling technique and theses sampling number are 201-400 person. Generally, quantitative research types were used as methods in the theses and document scanning was used as data collection tool and descriptive analyzes were used as data analysis. The subject of the theses is generally private security officers. The department where the theses are prepared is the department of business administrationKeywords
Security, Private security, Postgraduate dissertations, Content analysis