INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EKONOMİK DÖNGÜLERDE KURU YÜK GEMİLERİNİN DEĞERLEMESİ İÇİN ADİL FİYATIN BELİRLENMESİ
(DETERMINING THE FAIR VALUE FOR DRY BULK CARRIERS’ VALUATION IN ECONOMIC CYCLES )

Author : Murat KORAY  & Oktay ÇETİN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 39
Page : 1724-1733
    


Summary

Ekonomik kriz dönemlerinde istikrarsızlığın artması ve piyasanın kırılganlığı nedeniyle arz-talep dengesinin hangi yönde oluşacağının tahmin edilmesi farklı matematiksel metotların kullanılmasını gerektirdiğinden, gemi değerlemesinin piyasa yaklaşımı ile belirlenmesi yanıltıcı olmaktadır. Bu çalışmada; Kitchins, Juglars ve Kuznets’in kısa dalgalar teoremi ve Kondratieff’in uzun dalgalar teoremi dikkate alınarak kuru yük gemileri için belirli bir zaman kesitinde adil fiyat hesaplaması yapılmıştır. Bu kapsamda, ikinci el kuru yük gemilerinin alınması veya satılmasına karar verme sürecinde, salınmaya devam eden gemi fiyatlarında ne kadar bir sapma olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede denizcilik şirketlerine karar desteği sağlayabilecek bir model sunulmuştur.Keywords
Gemi Değerleme, Ekonomik Döngüler, Uzun Dalgalar, Denizcilik Ekonomisi

Abstract

Since it is necessary to use different mathematical methods to estimate the supply-demand balance due to the instability caused by the economic crisis and the volatility of the market, it is misleading to determine ship valuation using a market approach. In this study; considering the short-wave theorem of Kitchins, Juglars and Kuznets and the long-wave theory of Kondratieff, fair value calculation was made for dry bulk carriers over a certain time interval. In this context, it has been determined the amount of deviation during the S&P decision making processes for second hand dry bulk carriers. Within this framework, a model able to provide decision making support to maritime companies is presented.Keywords
Ship Valuation, Economic Cycles, Long Waves, Maritime Economics