INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL KONULARA KARŞI GÖSTERDİKLERİ DUYARLILIKLAR VE KÜRESEL EĞİTİM ALGILARI
(SENSITIVITY OF THE TEACHER CANDIDATES TOWARD GLOBAL PROBLEMS AND PERCEPTIONS OF GLOBAL EDUCATION )

Author : Şule EGÜZ  & Erol KOÇOĞLU  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 40
Page : 1899-1914
    


Summary

Araştırmanın genel amacı öğretmen adaylarının küresel konulara karşı gösterdikleri duyarlılıkları ortaya çıkarmak ve küresel eğitime yönelik algılarını tespit etmektir. Nitel bir çalışma olarak tasarlanan bu araştırmada fenomenolojik araştırma deseni kullanılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’ndan her bir sınıf düzeyinde (1, 2, 3 ve 4. sınıf) 10’ar katılımcı olmak üzere toplam 80 öğretmen adayıyla çalışma yürütülmüştür. Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenmiştir. Araştırma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu ile 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde toplanmıştır. Kendine özgü bir analiz süreci bulunan fenomonolojik araştırmanın analiz basamakları doğrultusunda toplanan verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Türkiye’nin komşusu olan ülkelerde yaşanan gelişmeler, Suriye ve diğer ülkelerden savaş nedeniyle gelen mülteciler, çevresel sorunlar, Afrika’daki yoksulluk, dünyada yaşanan katliamlarda mağdur olan insanlar, terör olayları, cinsel istismar ve eğitimle ilgili faaliyetlere yönelik olarak katılımcıların duyarlılık gösterdikleri tespit edilmiştir. Küresel eğitim ise katılımcılar tarafından; evrensel bilgiye ulaşma çabası, insanların olaylar ve haberler karşısında iletişim teknolojileri aracılığıyla bilinçlendirilmesi, başka kültürlere ve coğrafyalara uyum sağlayabileceği şekilde yetiştirilmesi süreci, dünyanın anlaşılmasını kolaylaştıran, geniş bir bakış açısı kazandıran, ortak değer ve amaçlar doğrultusunda verilen, dünyada var olan olayları değerlendirme yetisini kazandıran, evrensel kurallara dayalı eğitim olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamaların çoklu perspektif, diğer kültürleri ve eğitim sistemlerini anlama ve kabullenme, dünyanın birbirine bağlı bir sistem olduğunu kavrama, küresel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma gibi küresel eğitimin esas temalarını kapsayan ögeleri yansıttığı tespit edilmiştir.Keywords
Duyarlılık, küresel eğitim, öğretmen adayları, sosyal bilgiler.

Abstract

The general aim of the research is to reveal the sensitivities of teacher candidates towards global issues and to determine their perceptions about global education. In this study, which is designed as a qualitative study, phenomenological research design is used. Maximum diversity sampling method was used in order to maximize the diversity of the individuals who could be a party to the problem studied. In this context, a total of 80 teacher candidates were conducted in Malatya Inonu University and Samsun Ondokuz Mayıs University Faculty of Education Social Studies Education Department with 10 participants in each class level (1, 2, 3 and 4 grades). The research data were collected in the 2017-2018 academic year by the standardized open-ended interview form developed by the researcher. This study was supported by İnönü University Scientific Research Projects Coordination Unit. Research. Analysis of the data collected in accordance with the analysis steps of the phenomenological research, which has a specific analysis process, was carried out. According to the results obtained from the research developments in countries that are neighbours of Turkey, Syria and refugees from the war from other countries, environmental problems, poverty in Africa, the victims in the massacre in the world, terrorism, sexual abuse and the participants for the activities related to education they showed sensitivity. Global education is an effort to reach universal knowledge by the participants, to raise awareness of people through events and news through communication technologies, to educate them to adapt to other cultures and geographies, to facilitate the understanding of the world, to give a wide perspective, to be given in the world It is defined as education based on universal rules. It has been found that these definitions reflect the elements that cover the main themes of global education, such as understanding and accepting multiple perspectives, other cultures and educational systems, understanding the world as an interconnected system, and being informed about global problems.Keywords
The Sensitivity, global education, teacher candidates, social studies.