INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KALİTE FONKSİYON YAYILIMI: İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR LİTERATÜR TARAMASI
(QUALİTY FUNCTİON DEPLOYMENT: A LITERATURE REVİEW FOR CONSTRUCTİON FİELD )

Author : Ahu BOZKURT  & A. Yağmur TOPRAKLI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 41
Page : 2206-2221
    


Summary

Kalite Fonksiyon yayılımı (KFY), kullanıcının talep ve ihtiyaçlarının tam ve açık olarak belirlenmesine olanak sağlayarak, belirlenen kriterlerin planlama ve geliştirme sürecinin erken aşamasında, teknik ihtiyaçlara dönüştürülerek, bir ürün veya servis tasarlama yöntemidir. Bu yöntem, ürün geliştirme için gelişmiş ülkelerde inşaat endüstrisinde uygulanmıştır. Bu çalışma, KFY’nin mimarlık alanında, kullanım alanlarını araştırmayı amaçlar. Mevcut stratejileri görebilmek üzere, KFY yöntemi hakkındaki inşaat ve mimarlık sektöründe uygulanmış örnekler ve literatür taraması değerlendirilmiştir. Literatür taramasından elde edilen sonuca göre KFY hakkındaki farkındalığın inşaat sektöründe pek fazla olmadığı görülmüştür. Elde edilen verilere göre inşaat alanındaki uygulamaların genel olarak konut tasarımı, projesi ve yapım süreçleri, malzeme seçimi, yapı performans değerlendirmesi, sürdürülebilir ve çevreci yapılar konusunda yoğunlaştığı, kamusal projelerde ise uygulanmış örneklerin sayısının az olduğu görülmüştür. Çalışmada, KFY’nın yapı sektöründe uygulanmasının faydalarının neler olabileceğinden bahsedilmiş, yöntemin başka kalite yöntemleri ve analiz sistemleriyle birleştirilerek daha etkin olarak kullanıldığı örnekler incelenmiştir. İnşaat sektöründeki KFY kullanımının kısıtlı olduğu, bundan dolayı yöntemin sektöre uyarlanmasının daha önce yapılmış örnek çalışmalar ve literatür incelemesi yapılarak mümkün olabileceği öngörülmüştür.Keywords
KFY, Kalite Fonksiyon Yayılımı, İnşaat Sektörü, Literatür Taraması

Abstract

Quality function deployment (QFD) is a method of designing a product or service that enables to specify clearly the demands and needs of users and integrate the specified criteria into technical requirements at an early stage of the planning and development process. This method has been applied in the construction industry in developed countries for product development. This study aims to investigate the application areas of QFD in construction field. In order to see the current strategies, the literature review and the examples applied in the construction sector about the QFD method were evaluated. According to the results obtained from the literature review, it can be concluded that there is not much awareness exist for QFD in the construction sector. According to the data obtained, it is observed that the applications in the field of architecture are generally focused on housing design, project, and construction processes, material selection, building performance evaluation, sustainable and green buildings, and the number of examples applied in public projects is not much. The benefits of the implementation of QFD in the construction sector were mentioned and examples of the method being used more effectively by combining it with other quality methods and analysis systems were examined. There has been limited previous study on the use of QFD in the construction sector, hence this paper demonstrates that implementation of QFD method in construction industry by examining the current literature.Keywords
QFD, Quality Function Deployment, Construction Field, Literature Review