INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HAYAT BOYU ÖĞRENME MERKEZİ (HBOM) ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME YETERLİLİKLERİ İLE ÖZNEL İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ (İSMEK ÖRNEĞİ)
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFELONG LEARNING COMPETENCIES AND SUBJECTIVE WELL-BEING OF LIFE LONG LEARNING CENTER (HBOM) TRAINEES (ISMEK EXAMPLE) )

Author : İlknur KUMRAL  & Recep Cengiz AKÇAY  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 40
Page : 1955-1970
    


Summary

Bu araştırmanın temel amacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK) öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ile öznel iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.
İBB Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK) kursiyerlerinin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ile öznel iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişki ele alınmış ve araştırmada ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Fatih İlçesindeki İSMEK kurslarında öğrenim gören 307’si kadın, 105’i erkek olmak üzere toplam 413 kursiyer oluşturmaktadır. Araştırmada İSMEK kursiyerlerinin yaşam boyu öğrenme yeterlilik düzeyleri ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘’ Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilik Ölçeği’ ve ‘’Öznel İyi Oluş Ölçeği’’ kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda edinilen bulgulara göre kursiyerlerin yabancı dilde iletişim ile dijital yeterliklerinin “orta” düzeyde, diğer yeterlikleri ile genel yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin “yüksek” düzeyde olduğu değerlendirilmiştir. Ayrıca kursiyerlerin öznel iyi oluş puan ortalamasının 3.30±0.38 olduğu görülmektedir. Bahse konu ortalama değere istinaden kursiyerlerin öznel iyi oluş düzeylerinin “yüksek” olduğu değerlendirilmiştir İSMEK kursiyerlerinin yaşam boyu öğrenme yeterlilik düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, eğitim durumuna ve eğitim durumuna göre öznel iyi oluşunda anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ancak; yaşa göre yaşam boyu öğrenme yeterlikleri, cinsiyete göre öznel iyi oluş, medeni duruma göre ve yaşa göre öznel iyi oluşlarında anlamlı farklılık bulunmadığı görülmüştür.
Araştırma kapsamına alınan İSMEK kursiyerlerinin genel yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ile ana dilde iletişim, öğrenmeyi öğrenme, etkin vatandaşlık bilinci, özyönetim, kültürel ve sanatsal bilinç yeterlikleri “yüksek”, yabancı dilde iletişim ile dijital yeterlikleri “orta” düzeydedir. Araştırma kapsamına alınan İSMEK kursiyerlerinin öznel iyi oluş düzeyleri “yüksek”tir. İSMEK kursiyerlerinin genel yaşam boyu öğrenme yeterliği ile öznel iyi oluş düzeyleri arasında pozitif yönlü ve zayıf düzeyde ilişki mevcuttur. Söz konusu önem çerçevesinde yaşam boyu öğrenme anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren İSMEK bünyesindeki etkinliklerin toplumun farklı kesimlerine hitap edecek şekilde çeşitliliğinin artırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Yaşam boyu öğrenme etkinliklerinin toplumun tüm kesimlerince erişebileceği şekilde tasarlanması sağlanmalıdır. Dijital yeterlikleri ve yabancı dilde iletişim alanlarında yaşam boyu öğrenme yeterliliklerini yükseltecek çalışmalar yapılabilirKeywords
Hayat Boyu Öğrenme Merkezi, Yaşam Boyu Öğrenme

Abstract

The main objective of this research is the investigation of the relationship between lifelong learning competencies and subjective well-being of lifelong learning center (İSMEK) trainees.
The relationship between lifelong learning competencies and subjective well-being of lifelong learning center (İSMEK) students was considered and correlational survey model was used in research. The study group of the research consists of a total of 413 trainees (307 female and 105 male) who attended ISMEK courses in Fatih district of Istanbul in 2018-2019
Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) 2019 Vol:6 Issue:40 pp:1955-1970
Jshsr.com Journal of Social and Humanities Sciences Research (ISSN:2459-1149) editor.Jshsr@gmail.com
1956
academic year. ‘Lifelong Learning Competence Scale’ and ‘Subjective Well-Being Scale’, which were developed by researchers, were used in research to investigate the relationship between ISMEK trainees' lifelong learning competence levels and subjective well-being.
According to the findings of the research, it was evaluated that the communication and digital competencies of the trainees were at the “intermediate” level and the other competencies and the general lifelong learning competencies were at the “high” level. In addition, the mean score of subjective well-being of trainees was 3.30 ± 0.38. The subjective well-being levels of the trainees were evaluated as “high” referring to the mentioned average value. It has been determined that lifelong learning competence levels of ISMEK trainees show a significant difference in subjective well-being according to gender, marital status and educational level. However, it was observed there was no significant difference in lifelong learning competencies by age, subjective well-being by gender, subjective well-being by marital status and age.
General lifelong learning competencies, communication in mother tongue, learning to learn, effective citizenship awareness, self-management, cultural and artistic awareness
The general lifelong learning competencies of ISMEK trainees included in the research are “high” in communication in mother tongue, learning to learn, effective citizenship awareness, self-management, cultural and artistic awareness, and digital competence and communication in foreign languages are medium level. Subjective well-being of ISMEK trainees included in the study is “high”. There is a positive and weak relationship between ISMEK trainees' general lifelong learning competence and subjective well-being levels. Within the framework of this importance, it is considered appropriate to increase the diversity of the activities within the body of ISMEK, which continues its activities with the understanding of lifelong learning, to appeal to different segments of the society. Lifelong learning activities should be designed to be accessible to all segments of society. Studies can be done to increase digital competencies and lifelong learning competencies in foreign language communication areasKeywords