INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İMAM GAZALİ VE SABRİ FEHMİ ÜLGENER’İN MELAMİLİĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİ
(THE ASSESSMENTS OF IMAM GAZALI AND SABRI FEHMI ULGENER ON MELAMI CULTURE )

Author : Hakan CANDAN  & Habibe KULLE  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 41
Page : 2197-2205
    


Summary

Toplumsal alanı şekillendiren dini öğretilerin ve tutumların gelişerek farklı kollardan ilerledikleri açık bir gerçektir. Bu kolların zamanla kendi içerisinde geçirdikleri değişim de bu sürecin bir parçası olmaktadır. Özellikle toplumsal alanın maruz kaldığı ekonomik, siyasi ve sosyal etkenler beraberinde birtakım dini tutum ve davranışların da değişmesine neden olmaktadır. Hatta dini unsurların o şartlara uygun olarak yorumlanmasına neden olmaktadır. Özellikle edinilen tasavvuf ve fütüvvet anlayışı da bu değişim sürecinden etkilenmektedir. Bu değişimler olumlu anlamda olduğu gibi olumsuz anlamda da olabilmektedir. Bu değişimin etkisinin görüldüğü alanlardan bir tanesi de Melamilik kültürüdür. Bu çalışmanın temel konusunu da geçen zaman içerisinde Melamilik kültüründe meydana gelen bu değişim ve bu değişimin toplumsal alandaki yansımaları oluşturmaktadır. Bunun için de öncelikle Melamiliğin tarihsel gelişimine yer verilecektir. Daha sonra Horasan Melamilerinden olan İmam Gazali’nin Melamiliğe yönelik anlatılarına ve dönemindeki Melamilere yönelttiği eleştirilere yer verilecek ve beraberinde Sabri Fehmi Ülgener’in Anadolu'da yaşanan fütüvvvet ve tasavvuf anlayışıyla birlikte şekillenen Melami kültürünü değerlendirmesine yer verilecektir. Son olarak da bu iki düşünürün çıkarımları kendi arasında karşılaştırılacaktır. Böylece hem Horasan Melami kültürü ile Anadolu'daki Melami kültürü karşılaştırılmış olacak hem de birbirlerinden coğrafi olarak ve çalışma alanı açısından da farklı olan iki düşünürün karşılaştırması yapılmış olacaktır.Keywords
Melamilik, İmam Gazali, Sabri F. Ülgener

Abstract

It is a clear fact that religious doctrines and attitudes that shape the social sphere develop and advance through different branches.The changes that these branches undergo in themselves become part of this process.Particularly, the economic, political and social factors that the social sphere is exposed cause to change in some religious attitudes and behaviors.It also causes religious elements to be interpreted in accordance with those conditions.In particular, the understanding of mysticism and tolerance is also influenced by this process of change.These changes can be negative as well as positive.Melami culture is one of the areas where the effect of this change is seen.The main subject of this study is the change in Melami culture and its reflections in the social field.Firstly, historical development of Melami culture will be included.Then, the narratives of Imam Ghazali, one of the Khorasan Melamis, and his critiques of the Melami culture in his time, and the evaluation of the Melami culture formed by Sabri Fehmi Ülgener's understanding of humility and Sufism in Anatolia.Afterwards, the narratives of Imam Ghazali, one of the Horasan Melamis, and his criticisms of the Melami culture during the period will be given and Sabri Fehmi Ülgener's evaluation of the Melami culture formed with the understanding of humility and Sufism in Anatolia.Finally, the implications of these two thinkers will be compared between themselves.Thus, both Horasan Melami culture and Melami culture in Anatolia will be compared and the comparison of two thinkers that are different from each other in terms of geography and field of study will be made.Keywords
Melami Culture, İmam Gazali, Sabri F. Ülgener