INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KÜRESEL TEKNOLOJİ, YÖNETİCİLERİN İNOVASYON SÜRECİNİ YÖNETME TARZI VE İŞLETMELERİN PERFORMANSI İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN GLOBAL TECHNOLOGY THE MANAGERS 'STYLE OF MANAGING THE INNOVATION PROCESS AND THE PERFORMANCE OF BUSINESSES )

Author : Zekeriya ŞAHİN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 40
Page : 2184-2196
    


Summary

Bu çalışma amacı, küresel teknoloji, yöneticilerin inovasyon sürecini yönetme tarzı ve işletmelerin performansı ilişkisinin incelenmesidir. Günümüzde yaşanan köklü ve hızlı değişimler işletmeleri yenilikçi olmak mecburiyetinde bırakmaktadır. Yaşanan bu değişmeler işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vermelerine neden olmaktadır. Tüketicilerin tercihleri ve zevklerinde gözlenen ciddi farklılaşma ve değişmeler; fiyat, üretim ve rekabet süreçlerinde çok hızlı gelişmelere neden olmakta ve işletmelerin ayakta kalabilmek için çeşitli çabalar sarf etmelerine yol açmaktadır. İşletmelerin yoğun rekabet ortamı içinde rekabetçi olarak kalabilmelerinin başlıca koşulu yenilik becerisini geliştirmektir. Bu bağlandı işletmeler, pazar içindeki paylarında devamlı olarak iyileşme yapabilecek şekilde çeşitli yenilikler geliştirmek mecburiyetindedir. Böylelikle işletmelerin yenilikçi nitelikleri, uzun müddet var oluşlarını sürdürebilme de kilit nokta olmaktadır. İşletmeler teknolojiyi işlerine katmadıkları müddetçe başarıyı yakalayamamaktadır. Toplam kalite yönetiminin uygulamaya geçirilmesi ile beraber bütün işletmelerin hedefi olan; daha ucuz, daha kaliteli ve daha hızlı üretimin, yalnızca işletmenin tüm süreçlerinde teknolojinin hatasız olarak uygulanabilmesi ile mümkün olabilmektedir. İşletme süreçlerinde teknolojinin kusursuzca uygulanması ancak teknolojinin doğru yönetimi ile mümkün olmaktadır. Üretim teknolojilerinin sürekli yenilenmesi işletmeleri rakiplerine karşı zayıflatmaktadır. Bunun yanında hızla değişim gösteren ortama uyum sağlama ve müşterilerin isteklerine yeterli oranda yanıt verme zorunluluğu, olabilecek değişiklikleri ön görmeyi ve bu değişikliklere ayak uydurmayı zorunlu kılmaktadır. İşletme performansı; belirli bir dönemin sonunda sağlanan sonuç ya da çıktıya göre, işletmenin görev ya da amacının yapılma oranı olarak ifade edilebilir. Genel olarak işletme performansı, ölçek görevi görmekte ve işletmenin amaçlarına ne oranda ulaşabildiğini belirlemek için kullanılmaktadır. Performans ölçümü, problemlerin kaynaklarının belirlenmesini, elde edilen başarılarının temel sebepleri ve alınabilecek tedbirlerin neler olacağını belirlemeyi kolaylaştırmaktadır.Keywords
Teknoloji, İnovasyon, İşletme Performansı

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between global technology the way managers manage the innovation process and the performance of enterprises. The radical and rapid changes that are experienced today make the companies obliged to be innovative. These changes cause enterprises to focus on R & D activities. Serious variations and changes in consumer preferences and tastes; price, production and competition processes are causing very rapid developments and make various efforts to survive. The main condition for companies to remain competitive in an intense competitive environment is to improve their innovation skills. These connected businesses are obliged to develop various innovations so that they can continuously improve their share in the market. In this way, the innovative qualities of the enterprises and their long-term existence are the key points. Businesses cannot achieve success unless they add technology to their business. Total quality management with the implementation of the target of all businesses; cheaper, better quality and faster production is possible only with the accurate application of technology in all processes of the enterprise. The perfect application of technology in business processes is only possible with the correct management of the technology. The continuous renewal of production technologies weakens enterprises against their competitors. In addition, the necessity to adapt to the rapidly changing environment and to respond adequately to the demands of the customers necessitates foreseeing and keeping pace with these changes. Business performance; It can be expressed as the ratio of performing the task or purpose of the enterprise according to the result or output provided at the end of a certain period. In general, business performance acts as a scale and is used to determine the extent to which the business achieves its objectives. Performance measurement makes it easy to identify the sources of the problems, the main reasons for their success and the measures to be taken.Keywords
Technology, Innovation, Business Performance