INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ULUSAL TELEVİZYON KANALLARINDA YAYIN AKIŞI STRATEJİLERİ VE SÜPER METİN ANALİZLERİ
(BROADCAST STRATEGIES AND SUPER TEXT ANALYSIS IN NATIONAL TELEVISION CHANNELS )

Author : Nihan DÖNMEZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 41
Page : 2246-2275
    


Summary

Televizyon diğer mediumlara göre alıcısı ile farklı bir iletişim kurar. Kitlelere farklı dünyalar çizer ve bilinci yönlendirir, düzeni devam ettirir. Televizyon yayıncılığı bir anlam aktarım sürecidir. Dolayısıyla her türlü televizyon iletisi belirli bir sistem içerisinde sunulan ifadelerin bütününden oluşan bir söylemdir. Televizyon iletileri yayın akışı ile organize edilir ve aktarılır. Yayın akışı düşünsel olarak düzenlenmiş metinlerden oluşur. Bu süreç sadece metinleri seçme, yerleştirme ve organize etme süreci değildir. Bu süreçte kaynak kişinin veya kurumun kendine özgü bir anlam yaratması gereklidir. Çalışmada 7 Türk televizyon kanalının 1 aylık yayın akışı verileri niceliksel ve niteliksel açışlardan içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Süper metin olarak ifade edilen, bir kanalın toplam yayın akışı kavramı 6 tecimsel televizyon kanalı ve 1 kamu yayını yapan devlet kanalı özelinde incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda mega metin olarak ifade edilen belirli bir coğrafyadaki tüm kanalların yayın akışının toplamı olan, Türk televizyon yayıncılığı mega metnine ilişkin genellemeler ve tespitlerde bulunulmuştur.Keywords
Yayın Akışı, Planlama Stratejileri, Söylem, Televizyon

Abstract

The way television communicates is different. He draws different worlds to the masses and manipulates them and maintains order. This is a process of transferring meaning. Therefore, television messages are a particular discourse. This discourse is organized and transmitted through the publication stream. The feed stream consists of edited text. This process is not only the process of selecting, placing and organizing texts. In this process, the person, the institution should create a unique meaning. In this study, 1 month broadcasting data of 7 Turkish television channels were analyzed with content analysis method from quantitative and qualitative aspects. Super text is the concept of a channel's total broadcast stream. 6 commercial television channels and 1 public channel. As a result of these investigations, generalizations and determinations were made regarding the mega text of Turkish television broadcasting which is the sum of the broadcasting flow of all channels in a certain geography.Keywords
Broadcasting, Planning Strategies, Discourse, Television