INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ
(RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL SILENCE )

Author : Süreyya YILMAZ  & Gülçin GÜRHAN ARCASOY  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 40
Page : 2066-2087
    


Summary

Bu çalışmada, işgörenlerin yöneticilerini dönüşümcü bir lider olarak görüp görmedikleri, dönüşümcü liderlik tarzıyla örgütsel sessizlik ilişkisinin demografik ve mesleki özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu amaçla, İstanbul ilinde özel sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastanelerde çalışan 211 örneklemden anket yoluyla elde edilen verilerin analizi sonucunda, dönüşümcü liderlik ile örgütsel sessizlik arasında anlamlı ve negatif bir ilişki bulunmuştur, diğer bir ifade ile örgütte dönüşümcü liderlik arttıkça örgütsel sessizliğin azaldığı tespit edilmiştir. Dönüşümcü liderlik algılarını saptamak için yapılan testler sonucunda; erkeklerin kadınlara göre dönüşümcü liderlik algılarının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Mesleki özellikler bakımından kurumdaki görevlerine göre ise, hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin dönüşümcü liderlik algılarının diğer kurum çalışanlarına göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Örgütsel sessizlik algılarını saptamak için yapılan testler sonucunda; demografik özelliklere göre anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Mesleki özellikler bakımından kurumdaki görevlerine göre ise, hemşirelerin ve diğer sağlık personelinin örgütsel sessizlik algılarının kurumun diğer çalışanlarına göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.Keywords
Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Sessizlik, Özel Sağlık Kurumları, Kurumsal Başarı

Abstract

In this study, it has been invastigated whether or not employees perceive their managers as a transformational leader and, the relationship between transformational leadership style and organizational silence varies according to demographic and professional characteristics. As a result of the analysis of the data obtained from the questionnaires from 211 samples working in private health sector hospitals in Istanbul province, a significant and negative relationship was found between transformational leadership and organizational silence, in other words, as organizational transformational leadership increases, organizational silence decreases. As a result of tests conducted to determine transformational leadership perceptions; It was found that men had higher perceptions of transformational leadership than women. According to their professions in the organization, it was found that transformational leadership perceptions of nurses and other health personnel were lower than those of other personnel in the organization. As a result of the tests conducted to determine the perception of organizational silence; There were no significant differences according to demographic characteristics. According to their professions in the organization, the organizational silence perceptions of nurses and other health personnel were found higher than those of other personnel in the organization.Keywords
Transformational Leadership, Organizational Silence, Private Health Organizations, Corporate Success