INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

K VE Z KUŞAĞININ SİYASİ SEÇİM KAMPANYALARINA YÖNELİK GÜVENİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME
(A STUDY ABOUT K AND Z GENERATION’S TRUST IN POLITICAL ELECTION CAMPAIGNS )

Author : Simge AKSU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 40
Page : 2016-2025
    


Summary

Türkiye’de 1950’li yıllarda çok partili hayata geçiş ile birlikte siyasal rekabetin ve siyasal kampanyaların ortaya çıktığını söylemek mümkündür (Balcı, 2015). O dönem boyunca fazla gelişim gösteremeyen kitle iletişim araçları nedeniyle, siyasal iletişimde profesyonel hizmet alımının 90’lı yılları bulduğu söylenebilir. Bu araştırmada, seçim öncesinde hızlanan seçim kampanyalarının genç seçmenler üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma kapsamında genç seçmenlerin seçim kampanyalarının nasıl değerlendirdiği incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre katılımcılar seçim kampanyalarını güvenilir ve ikna edici bulmamaktadır. Seçim kampanyalarından adaylar hakkında yeterince bilgi edinemediklerini belirten katılımcılar, seçim kampanyası harcamalarını kaynak israfı olarak değerlendirmektedir.Keywords
Siyasal İletişim, Siyasal Pazarlama, K Kuşağı, Z Kuşağı, Seçim Kampanyaları

Abstract

It is possible to say that in Turkey, in the 1950s political competition and political campaigns has appeared with multi-party system (Balcı, 2015). During that period, due to the undeveloped mass media tools, in political communication professional services started in the 90s. In this study the impact of election campaigns on young voters was investigated. Within the scope of the research, how the young voters evalute the election campaigns was investigated. According to the results, election campaigns are not reliable and convincing. Young voters consider election campaigns as a waste of resources and uninformative activity.Keywords
Political Communication, Political Marketing, Generation K, Generation Z, Election Campaigns