INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN YETERLİLİĞİNİN; MESLEK HASTALIKLARI VE İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
(QUALITY OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAININGS; INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF OCCUPATIONAL DISEASES AND PREVENTION OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS )

Author : Birol TEMEL    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 40
Page : 2026-2038
    


Summary

Bu çalışmanın temel amacı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri yeterliliğinin; meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önlenmesindeki etkilerinin incelenmesidir. Bilindiği üzere meslek hastalıkları ve iş kazaları olumlu ve olumsuz gelişmelerin olduğu sürekli gündemde olan konulardan birisidir. İnsan sağlığı, ülke ekonomisi, işletmelerin verimliliği, ülkeler arası rekabet, hizmet kalitesi, ürün kalitesi çalışan performansı gibi süreçler açısından çok önemli olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilimsel çalışmaların yapılması alana önemli katkılar sağlayabilecektir. Dolayısıyla bu çalışmada; iş sağlığı ve güvenliği eğitimine olan gereksinimin nedenleri, eğitimlerin niteliğinin kazaları önleyebilmedeki rolü, yıllar itibariyle meydana gelen iş kazalarının istatistiği, meslek hastalıklarının Türkiye'deki seviyesi, meydana gelen iş kazalarının işletmeler üzerindeki olumsuz etkileri, iş kazalarının ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri, yapılacak olan eğitimlerin meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önlenmesinde ki olumlu etkileri, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde hukuki dayanaklar gibi konularda ilgili niteliksel yöntemle bir çalışma yapılarak, ilgili tüm tarafların bilgisine sunulacaktırKeywords
İş Sağlığı, Eğitim, ve İş Kazaları

Abstract

The main purpose of this study is to determine the adequacy of occupational health and safety trainings; to investigate the effects of occupational diseases and work accidents. As it is known, occupational diseases and occupational accidents are one of the subjects on the agenda where there are positive and negative developments. Conducting scientific studies on occupational health and safety, which is very important in terms of processes such as human health, national economy, productivity of enterprises, competition between countries, service quality, product quality and employee performance, can make significant contributions to the field. Therefore, in this study; occupational health and safety reasons the need for the training, prevent accidents of the quality of education role in prevention in the statistics of as occurring accidents at work, occupational disease levels in Turkey, the negative impact on businesses of accidents occurring adverse effects on work-related accidents economies, the training to be held positive impacts on the prevention of occupational diseases and occupational accidents, legal basis in occupational health and safety education and related qualitative method will be conducted and presented to all interested partiesKeywords
Occupational Health, Education, and Occupational Accidents