INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DUYGU DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN ÖĞRENCİLERE SUNDUKLARI EĞİTİMSEL HİZMETLER
(EDUCATIONAL SERVICES OF CLASS TEACHERS FOR EMOTIONAL BEHAVIOR DISORDERS STUDENTS )

Author : Kısmet DELİVELİ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 40
Page : 2039-2056
    


Summary

Öğretmenlik mesleğinin en temel unsurlarından birisi öğretmenlerin öncelikle öğrencileriyle olumlu iletişim kurup, örnek davranışlar göstererek tüm çocukların sosyalleşebilmelerini sağlamak ve tüm öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırmaktır. Sınıf öğretmenlerinin duygu davranış problemi olan çocukların olduğu sınıflarda sorunların aşılması noktasında gösterdikleri çabalar öğretmenlik mesleğinin gereklerini ne düzeyde yerine getirebildiklerinin anlaşılması bakımından önemlidir. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin davranış sorunları olan öğrencileri nasıl tanımladıkları ve bu öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak için ne tür eğitimsel hizmetler sunduklarını ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Muğla ilinden 11 ve Adana ilinden 10 olmak üzere toplam 21 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Veriler ‘içerik analizi ve betimsel analiz tekniği’ ile çözümlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin duygu davranış sorunları olan çocuklara yönelik yaptıkları uygulamaların niteliği ve etkililiğinin değerlendirildiği bu araştırmada bulgular ‘duygu davranış bozukluğu olan öğrencileri fark etme, akademik becerileri geliştirme, davranış kontrolü ve sınıf yönetimi sağlama ve işbirliği geliştirme’ olmak üzere dört temada değerlendirilmiştir.Keywords
Sınıf öğretmeni, duygu davranış bozukluğu gösteren çocuklar, eğitsel hizmetler

Abstract

The most fundamental components of teaching profession include teachers’ creating positive relationships with their students, making them socialize with each other as role models and ease their learning process. The effort that the class teachers make in order to overcome the problems in the classes where the students with emotional and behavioral disorder present is significant in terms of understanding the level of meeting the requirements of teaching profession. The aim of this study is to reveal how the class teachers define the students with emotional and behavioral disorder and what kind of educational services they offer to cater for those students. In this qualitative research, phenomenological research design has been used. The sample group consists of 21 class teachers including 11 teachers from Muğla and 10 teachers from Adana. The data analysis has been conducted using content analysis and descriptive analysis. In this study, the quality and the efficiency of the implementations towards the students with emotional and behavioral disorder have been assessed. The findings have been evaluated under four themes as ‘noticing the students with emotional and behavioral disorder, developing academic skills, behavioral control and classroom management and developing cooperation’.Keywords
Class teacher, children with emotional and behavioral disorder, educational services.