INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLETMELERİN YENİLİKÇİLİK YETENEĞİNE ETKİSİ BİR BANKANIN KONYA ŞUBELERİNDE ÖRNEK UYGULAMA
(THE EFFECT OF THE STRATEGIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ON THE INNOVATION CAPABILITY OF THE COMPANIES: A CASE STUDY IN THE KONYA BRANCHES OF A BANK )

Author : Ayşe YAVUZ  & Rıfat İRAZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 41
Page : 2222-2231
    


Summary

Günümüz rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri oldukça zorlaşmıştır. İnsan unsurunun giderek önem kazanması ile stratejik insan kaynakları yönetimi de artan şekilde önem kazanmaya başlamıştır. Stratejik insan kaynakları yönetimi, işletmelerin insan kaynakları faaliyetleri ile işletme stratejilerinin birleştirilerek hedeflerle ilişkilendirilmesi şeklinde tanımlanabilir. Yenilikçilik işletme tarafından bir ürünün, hizmetin, sürecin, politikanın, sistemin ilk kez ortaya çıkarılmasıdır. Bu çalışma ile stratejik insan kaynakları yönetiminin işletmelerin yenilikçilik yeteneği üzerindeki etkilerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışma ampirik bir araştırma niteliğindedir. Çalışma için gerekli olan veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Araştırma bir bankanın Konya şubelerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda stratejik insan kaynakları yönetimi ile işletmelerin yenilikçilik yeteneği arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu ortaya koyulmuştur.Keywords
İnsan kaynakları, stratejik insan kaynakları yönetimi, yenilikçilik

Abstract

Today, in the competitive environment, it is very hard for the companies to survive. Strategic human resources management is getting much importance at the present time parallel to the increase in the importance of the human factor. Strategic human resources management can be defined as the combination of the human resources activities with the company’s strategies and goals. Innovation is to expose product, service, process, policy, system firstly. This study aims to find out the effect of the strategic human resources management on the innovation capability of the companies. The study is an empirical research and it has been carried out in Konya branches of a bank. The data has been collected with questionnaire technique. The data has been analyzed with SPSS. It is found out that there is a positive relationship between the strategic human resources management and innovation capability of the companies.Keywords
Human resources, strategic human resources management, innovation