INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İKİ FARKLI KÜLTÜRÜN FEMİNİST YAZARLARI, EMİNE SEMİYE VE VİRGİNİA WOOLF’UN KADIN HAKLARI VE KADINLARIN EĞİTİMİNE KATKISI
(CONTRIBUTION OF THE FEMINIST WRITERS OF TWO DIFFERENT CULTURES, EMINE SEMIYE AND VIRGINIA WOOLF, TO WOMEN RIGHTS AND WOMEN’S EDUCATION )

Author : Çağlar DEMİR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 40
Page : 2145-2148
    


Summary

Toplumların tarihi incelendiğinde, kadınların içinde bulundukları toplumun gelişmesinde önemli roller oynadığı görülmektedir. Fakat, erkek egemen toplumsal yapı, kadını sosyal hayattan uzak tutup ev hayatına hapsetmiştir. Osmanlı İmparatorluğu ve İngiltere ele alındığında görülüyor ki kadının eğitim ve çalışma hayatında adı yoktur. Kadın hareketleri 1800 yılların sonlarında başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğunda, kadın hareketinin öncüsü, Emine Semiye( 1866-1944), İngiltere'de ise Virginia Woolf(1882-1941) olmuştur. Bu kadın yazarların ikisi de, eğitimli babaların kızlarıdır. Semiye’nin babası, Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı Devleti’nin reform döneminde devlet memuruydu. Woolf ise yazar ve eleştirmen Leslie Stephen’ın kızıydı. Her iki kadın yazar da, entelektüel bir babanın kızı olma şansını sıkı çalışıp okuyarak kullandılar. Konferanslar vererek, toplumun dikkatini, kadınlar için ekonomik özgürlüğe, kadınların eğitimi, toplumdaki kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliğe ve kadınların eğitiminin önemi üzerinde yoğunlaştırdılar. Woolf ve Semiye, erkekler ve kadınlar arasında eşitlik olması gerektiğini vurgulamaktadırlar. Ayrıca, kadınların sosyal alanda olmalarının, kendi ekonomik bağımsızlığına sahip olmalarının ve kendilerini gerçekleştirmelerinin gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Onlara göre, bir kadının toplumda özne konumunda olması gerekir. Bu çalışmada, Emine Semiye ve Virginia Woolf’un kadınların özgürlüğüne, eğitimlerine, haklarına ve eşitliğine katkılarını ortaya koymak amaçlanmıştırKeywords
Emine Semiye, Virginia Woolf, Ataerkillik, Feminizm

Abstract

When the the histories of the societies are analysed, it is seen that the women played important roles in the societies they lived in. However, patriarchal social structure confined the women at home by keeping them away from the social life. When Ottoman Empire and England are analysed, it is apparent that there is no name of women in education and work life. In both countries, women movement began in the late of 1800. The Pioneer of Women movement in Ottoman Empire is Emine Semiye ( 1866-1944) and Virginia Woolf (1882-1941) in England. Both of these women writers are the daughters of educated fathers. Semiye’s father, Ahmet Cevdet Pasha was a stateman in the reform period of Ottoman Empire and Woolf was the daughter of Leslie Stephen, who was a writer and critic. Both women writers made use of the luck of being a daughter of an intellectual father by reading and studying hard. They drew the attention of the society to economic freedom for women, the education of women, inequality between women and men in the society and the importance of education for the women by giving conferences. They strongly emphasize that there must be equity and equality between men and women. They also remark that it is necessary for the women to be in the social sphere to have their own economic independence and to actualize themselves. To them, a woman must be in the subject position in the society. In this study, it is aimed to expound Emine Semiye and Virginia Woolf’s contributions to women’s liberty, their education, their rights, and equalityKeywords
Emine Semiye, Virginia Woolf, Patriarchy, Feminism