INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKULA BAĞLILIĞI İLE SINIF İÇİ ÇATIŞMA YAŞAMA NEDENLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CAUSES OF IN-CLASS CONFLICTS EXPERIENCE AND STUDENTS AT VOCATIONAL HIGH SCHOOLS’ COMMITMENT TO THEIR SCHOOLS )

Author : Suzan ÇAKIR  & Süleyman GÖKSOY  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 41
Page : 2331-2338
    


Summary

arasındaki ilişkiyi öğrenci görüşleri doğrultusunda araştırmaktır. Bu araştırmanın çalışma evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında Düzce il merkezindeki sekiz resmi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin dokuz, on ve on birinci sınıflarında öğrenim gören 4070 öğrenci, örneklemini ise araştırma evreninden tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilmiş dokuz, on ve on birinci sınıfta öğrenim gören 1039 öğrenci oluşturmaktadır. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencilerinin okula bağlılığı ile sınıf içi çatışma yaşama nedenleri arasındaki ilişkinin cinsiyet, sınıf ve alan değişkenlerinin incelenmesi amacıyla Önen (2014) tarafından uyarlaması yapılan Öğrencinin Okula Bağlılığı Ölçeği ile Argon (2009) tarafından geliştirilen Sınıf İçi Çatışma Yaşama Nedenleri Ölçeği kullanılmıştır. Betimsel istatistiklerde yüzde ve frekans analizi, cinsiyet değişkenine göre yapılan karşılaştırmalarda bağımsız gruplar için t-testi, sınıf ve alan değişkenlerine göre yapılan karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA), iki ölçek arasındaki ilişkiler incelenirken Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı ve sınıf içi çatışma nedenlerinin yordanmasında çoklu doğrusal regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. MTAL öğrencilerinin okula bağlılıkları ile sınıf içi çatışma yaşama nedenleri arasında anlamlı bir ilişki söz konusudur. MTAL öğrencilerinin okula bağlılıkları ile sınıf içi çatışma yaşama nedenleri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Bilişsel bağlılık alanında okul çalışmalarının kontrolü, öğretmen-öğrenci ilişkisi, geleceğe yönelik istekler ve dışsal güdülenme alt boyutları sınıf içi çatışma yaşama nedenlerinde anlamlı birer yordayıcıdır. MTAL öğrencilerinin sınıf içi çatışma yaşama nedenlerini en yüksek düzeyde öğretmen öğrenci ilişkisi yordarken, en düşük düzeyde ise geleceğe yönelik istekler yordamaktadır.Keywords
Sözcükler: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, okula bağlılık, çatışma

Abstract

The main purpose of this study is to investigate the relationship between the commitments of students in the vocational and technical high schools to their schools and the reasons of class conflicts. The population of this study was 4070 students studying in nine, eleventh and eleventh grade of eight public Vocational and Technical Anatolian High Schools in Duzce city center in 2017-2018 academic year. The sample is composed of 1039 students studying in nine, eleventh and eleventh grade selected from the research population by stratified sampling method.In order to examine gender, class and field variables of the relationship between vocational and technical Anatolian students' school loyalties and the reasons of class conflicts, the Student's School Engament Scale which was adapted by Önen (2014) and the In-Class Conflict Reasons Scale developed by Argon (2009) . Percentage and frequency analysis for descriptive statistics, t-test for independent groups in comparison with gender variables, one-way ANOVA in comparison with class and field variables, Pearson Moments Product Correlation Coefficient and multiple linear regression analysis techniques were used to predict the causes of class conflicts.Keywords
Vocational and Technical Anatolian High School, school commitment, conflict