INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AVRUPA ÜNİVERSİTELERİNDE MİSYOLOJİ BÖLÜMÜ VE TÜRKİYE’DEKİ İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE BİR DİSİPLİN OLARAK UYGULANABİLİRLİĞİ
(THE DEPARTMENT OF MISSIOLOGY AT EUROPEAN UNIVERSITIES AND APPLICABILITY AS A DISCIPLINE IN THEOLOGY FACULTIES IN TURKEY )

Author : Ali Ulvi ÖZBEY  & Pınar TOKLAR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 41
Page : 2287-2299
    


Summary

Toplumun dini değerlerinin ve bu değerlerin membasını aldığı toplumsal unsurların tahlil edilmesi genelde sosyolojinin özelde ise din sosyolojisinin konularını teşkil etmektedir. Evrensellik iddiasında bulunan dinler arasında olan Hristiyanlık ve İslamiyet’in toplumsal hayattaki etki alanı ve bu alanı kuşatan unsurlar azımsanmayacak derecededir, büyüktür. Bu araştırma; söz konusu dinlerin temel öğretileri arasında yer alan tebliğ-irşad ve misyonerlik üzerinedir. Bu bağlamda öncelikle tebliğ ve irşad anlayışı tanımlanmış, İslami öğretideki yeri saptanmıştır. Her ne kadar teori ve uygulama açısından İslam’daki tebliğ anlayışı ile farklılık arz ediyor olsa da Hristiyan misyonerlik anlayışı ve bu anlayışın bilimsel uğraş alanı olan Misyon Bilim’inin/Misyoloji’nin somut bir örnek teşkil etmesi, bu çalışmanın araştırma konusu olmasına sebep olmuşturKeywords
Din sosyolojisi, misyon, misyonerlik, misyoloji, tebliğ, irşad

Abstract

The analysis of the religious values of the society and the social elements that these values take over constitute the subjects of sociology in general and sociology of religion in particular. Christianity and Islam, which is among the religions claiming to be universal, have a significant impact on social life and the elements surrounding it. This research is based on intimation-Irsad and missionary which are among the basic teachings of the religions in question. In this context, first of all, the concept of intimation and Irsad was defined and its place in Islamic doctrine was determined. Although it differs in terms of theory and practice with the notion of intimation in Islam, the Christian missionary understanding and the fact that Mission Science / Missiology, which is the scientific field of this understanding, constitute a concrete example, made this study a subject of research.Keywords
Sociology of religion, mission, missionary, missiology, intimation, irsad