INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DİL ÖĞRETİMİNDE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ ÜZERİNDEKİ ALGILARININ ÖLÇÜMÜ
(MEASUREMENT OF PREPARATORY CLASS STUDENTS' PERCEPTIONS ON TEACHER EVALUATION PROCESSES IN LANGUAGE TEACHING )

Author : Hayriye BİLGİNER    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 40
Page : 2088-2102
    


Summary

Bu araştırma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde hazırlık sınıfında 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenim gören hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğretmen değerlendirme süreçleri ile ilgili algılarını ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle bir yazın taraması gerçekleştirilmiş ve kavramsal çerçeve çizilmiştir. Daha sonra Al-Abbadi vd. (2009)’nin geliştirmiş olduğu ölçeğin uygulanması ile 178 adet anket formu üzerinden nicel veri elde edilmiştir. Veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiş ve sonuç olarak öğrencilerin adil bir şekilde değerlendirildikleri ve bunun öğrencilerin akademik başarıları üzerinde olumlu etkiler ortaya koyduğu tespit edilmiştirKeywords
Dil Eğitimi, Öğrenci Algıları, Öğretmen Değerlendirme Süreci

Abstract

This study was carried out to measure prep-class students’ perceptions on teacher evaluation processes. The data were collected from prep-class students studying English at Kahramanmaraş Sütçü İmam University in 2017-2018 and 2018-2019 academic years. In this context, the related literature review was investigated and a conceptual framework was drawn. Then, a questionnaire form of Al-Abbadi et al.’s (2009) was selected to gain the data over 178 students. The data were analyzed over SPSS program and as a result, it was determined that the students were evaluated fairly by their teachers and this had positive effects on the academic achievement of the studentsKeywords
Language Education, Students’ Perceptions, Teacher Evaluation Process