INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

1831-1841 MISIR SORUNU’NUN DOĞU AKDENİZ JEOPOLİTİĞİNE VE TÜRK BOĞAZLARINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF THE EGYPT ISSUE (1831-1841) ON EASTERN MEDITERRANEAN GEOPOLITICS AND THE TURKISH STRAITS )

Author : Hakan ARIDEMİR  & Hacer ZORLU UĞUR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 41
Page : 2309-2330
    


Summary

Doğu Akdeniz’de kuvvetli bir devlet kurmak amacında olan ve bunun için de askeri, ekonomik ve idari reformlarda bulunan Mısır Valisi 1831 yılında isyan çıkararak Suriye’yi işgal etmiştir. Osmanlı Devleti’nin ordularını yenmesi ile kendisine İstanbul yolu açılmış, İstanbul’u ve Osmanlı Hanedanlığı’nı tehdit eder hale gelmiştir. Bu aşamada Mısır Meselesi; Osmanlı’nın iç sorunu olmaktan çıkarak uluslararası bir görünüm kazanmıştır. Güçten düşmüş Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğü Avrupa güç dengesi ve mevcut durumun korunması açısından önemlidir. İsyanın ilk aşamasında diğer devletlerden yardım ve destek alamayan Osmanlı Devleti’ne Rusya yardım teklif etmiş ve bunun da yararını 1833’de Hünkâr İskelesi Andlaşması’nı yaparak görmüştür. Bu andlaşma İngiltere ve Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını olumsuz olarak etkilemiştir. Bu andlaşmayla Rusya’nın aynı zamanda Türk Boğazları’nda üstün bir mevki elde etmesi Avrupalı devletleri telaşlandırmış ve Mısır Meselesi’ne müdahil olmalarına yol açmıştır. Mısır isyanının sonunda Osmanlı Devleti’nin çöküş içinde olduğu, zayıf ve perişan bir halde bulunduğu anlaşıldığından Türk Boğazları Meselesi çok taraflı andlaşmalarla düzenlenen önemli bir konu olarak ortaya çıkmıştırKeywords
Mehmet Ali Paşa, Mısır Meselesi, Hünkâr İskelesi Andlaşması, Türk Boğazları

Abstract

The Egyptian governor, who sought to establish a strong state in the eastern Mediterranean and for this underwent military, economic and administrative reforms, caused rebellions in 1831 and than invaded Syria. With the defeat of the armies of the Ottoman Empire, the road to Istanbul had been opened to him, and he had became a threat to Istanbul and the Ottoman dynasty. At this stage, as the Egyptianissue had gained an international outlook, it was not an internal problem of the Ottoman Empire anymore. The territorial integrity of the weakened Ottoman Empire was important for the preservation of the European balance of power and the status quo. In the first phase of the revolt, when the Ottoman Empire hadn't received any help and support from other states, Russia offered to help and saw the benefit of this in a very short time by making the Treaty of Hünkâr Iskele in 1833. This treaty had a negative impact on the interests of Britain and France in the Mediterranean. Russia’sgaining a superior position in the Straitswith this agreement alarmed the European states and this caused them intervene into the Egyptian issue. At the end of the Egyptian rebellionas it was found that the Ottoman Empire was in the period of collapse, in a weak and devastated state, the issue of the Straits had emerged as an important subjectKeywords
Mehmet Ali Pasha, The Egyptian Issue, The Treaty of Hünkâr İskele, The Turkish Straits