INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ERGİN İNAN RESİMLERİNDE TASAVVUF İMGELERİ
(THE IMAGE OF SUFISM IN ERGİN İNAN'S WORKS )

Author : Rasim SOYLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 41
Page : 2339-2347
    


Summary

Türk sanatında dinin, mistik inanışların ve tasavvufun etkisi Türklerin Müslüman olmalarından daha çok eski zamanlara dayanır. Selçuklu ve Osmanlı sanatında ise dini inanışların ve tasavvufun etkisi, Türk sanatının gelişiminde çok etkili olmuştur. Cumhuriyet döneminde de Anadolu kültürüne ve ulusal değerlerin yaşatılmasına önem verilmiş ve buna gönül veren sanatçılar çıkmıştır. Ergin İnan çağdaş Türk resminde uzun ve bereketli sanat yaşamıyla iz bırakan duayen bir sanatçıdır. Uzun yıllar Avrupa’da eğitim görmesine rağmen gelenekten ve ulusal değerlerinden kopmamış bir sanatçı olarak örnek bir kişilik sergiler. Onun resimlerinde görülen geleneksel motifler ve simgeler mistik bir iç dünyanın dışavurumudur. Küçük yaşlarından itibaren Mevlana’ya karşı olan ilgisi ve sevgisi daha sonraki yıllarda çalışmalarına da yansımış ve çok önemli eserlerinden bir kısmında Mesnevi’den esinlenmiştir. Sahaflar Çarşısı’nın tanınmış simalarından Muzaffer Ozak Hoca ile tanışmasıyla birlikte tasavvufa özel bir ilgi duyan Ergin İnan, Mevlâna’nın Mesnevi’si gibi Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetname adlı eserine de özel bir ilgi duymuştur. Eserlerinde sık sık görülen yazılar ve eski sayfaların bir zaman derinliği yarattığını düşünür. Sahaflar Çarşısı’ndan topladığı eski kitap sayfalarını, hatta muska gibi bazı yazıları bir tılsım gizemiyle resim kompozisyonlarında uygular. Öğrencilik yıllarından itibaren böceklere de ilgi duyan sanatçı, onlara resimlerinde simgesel anlamlar yükler. Bu çalışmanın amacı, Ergin İnan’ın resimlerinde mistik arayışlarının, gönül dünyasının yansımalarını ve eserlerindeki tasavvuf imgelerini incelemektir.Keywords
Ergin İnan, Mistisizm, Tasavvuf, Mevlâna, Mesnevi.

Abstract

The influence of religion, mystical beliefs and Sufism in Turkish art dates back to ancient times before being Muslim. In the Seljuk and Ottoman art, the influence of religious beliefs and Sufism was very influential in the development of the arts which were seen as a work of heart. During the Republican era, artists who devoted to the preservation and promotion of Anatolian culture and national values emerged. Ergin İnan is an important veteran artist who left his mark with his long and fertile artistic life in contemporary Turkish painting. Although he studied in Europe for many years, he exhibits an exemplary personality as an artist who has not broken with tradition and national values. Traditional motifs and symbols seen in his paintings are the expression of a mystical inner world. His interest and love for Mevlana from his early years was reflected in his works and he showed his creativity with the inspiration he received from Mesnevi in some of his most important works. He met with Muzaffer Ozak, one of the prominent figures of Sahaflar Bazaar. He thinks that the writings and old writings frequently seen in his works create a depth of time. He puts the old book pages he collected from the Second Hand Bookstore Bazaar and even some writings like amulets into his paintings with a talismanic mystery. The artist, who has been interested in insects since his student years, gives them symbolic meanings in his paintings. The aim of this study is to examine the mystical quests and reflections of the world of heart in Ergin İnan's paintings and the images of mysticism inspired by Sufism.Keywords
Ergin Inan, Mysticism, Sufism, Mevlâna, Mesnevi.