INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SPORUN YAŞAM BECERİLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SPOR MERKEZLERİNDE ÖRNEK UYGULAMA
(EVALUATION OF THE EFFECT OF SPORT ON LIFE SKILLS: SAMPLE APPLICATION IN SPORT CENTERS )

Author : Cemile Nihal YURTSEVEN  & Feray KÜÇÜKBAŞ DUMAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 42
Page : 2414-2419
    


Summary

İnsanoğlu günlük yaşamı içerisinden çevresi ile sürekli etkileşim halindedir. Bu etkileşim sebebi ile yaşamı boyunca yönetmesi gereken pek çok olayla karşılaşmaktadır. Günlük yaşamda karşılaştığı zorluklarla etkin bir biçimde başa çıkabilmek için sahip olunan olumlu ve uyumlu davranışları ifade eden yaşam becerisi, hızla değişen günümüz dünyasında başarıyı da desteklemektedir. Sporun kişilerin hayatlarına kazandırdığı olumlu etkiler dikkate alındığında, yaşam becerilerini geliştirmede önemli bir yerinin olduğu söylenebilir. Bu çalışmada sporun yaşam becerilerine katkısı bazı demografik özellikler de gözönünde bulundurularak incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma 1 Mayıs - 30 Mayıs 2019 tarihleri arasında İstanbul’da bulunan 2 özel spor salonuna fiziksel aktivite yapmak için gelen kişilerle yüz yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Cronin ve Allen (2017) tarafından geliştirilen, Açak ve Düz (2018) tarafından Türkçe’ye çevrilerek geçerlik ve güvenirliği yapılan “Sporun Yaşam Becerilerine Etkisi Ölçeği (SYBEÖ)” kullanılmış ve spor yapan kişilerde sporun yaşam becerilerine katkısı belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 21.0 programı aracılığı ile istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda eğitim, çalışma durumu ve kronik rahatsızlığın sporun yaşam becerilerine etkisi arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Yaşam becerisi, spor, sağlık, fiziksel aktivite.

Abstract

Human beings are in interaction with their environment in daily life constantly. Because of this interaction, he encounters many events that he has to manage throughout his life. Life skill is an ability that it express the positive and harmonious behaviors in order to effectively cope with the difficulties. It also supports success in today's rapidly changing world. Considering the positive effects of sports on people's lives, it can be said that it has an important place in developing life skills. In this study, the contribution of sports to life skills was examined by considering some demographic characteristics.This study was carried out between May 1 - May 30, 2019. Face-to-face survey method was applied to people coming for physical activity to 2 private gyms in Istanbul. In this study, "Life Skills Scale for Sport“ which was developed by Cronin and Allen (2017), translated into Turkish and made validity and reliability study by Açak and Düz (2018), was used and the contribution of sport to life skills was tried to be determined. The obtained data were analyzed statistically by SPSS 21.0 program. As a result of evaluation, it was found that there is a significant difference between education, working status and chronic illness with effects of sport on life skill.Keywords
Life skill, sport, health, physical activity.