INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKÇE EĞİTİMİ VE MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN TÜRK POP MÜZİĞİ ŞARKILARINDA DEYİM VE ATASÖZÜ KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
(THE OPINIONS OF STUDENTS STUDYING IN TURKISH EDUCATION AND MUSIC EDUCATION DEPARTMENTS ON THE USE OF IDIOMS AND PROVERBS IN TURKISH POP MUSIC SONGS )

Author : Funda ÖRGE YAŞAR  & Gözde ÖN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 43
Page : 2976-2995
    


Summary

Çalışmanın amacı, Türkçe Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim dallarında okuyan öğrencilerin Türk pop müziği şarkılarında deyim ve atasözü kullanımına yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2018-2019 akademik yılı bahar yarıyılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin Türk pop müziği şarkılarında deyim ve atasözü kullanımına yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan 9 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmış, yapılan değerlendirmeler sonucunda bulgular 9 ana tema altında gruplandırılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Türk pop müziği şarkılarında deyim ve atasözlerinin kullanılmasının geleneksel kültürün yaşatılmasına katkı sağladığını söyleyen öğrencilerin yanında (%71,875), katkı sağlamadığını (%18,75) ve kısmen katkı sağladığını (%9,375) söyleyen öğrencilerin de olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin %65,625’i Türk pop müziği şarkıları aracılığıyla deyimlerin, %21,875’i atasözlerinin daha kolay öğretilebileceğini düşünmektedir.Keywords
Deyim, Atasözü, Türk Pop Müziği, Şarkı

Abstract

The aim of this study is to reveal the opinions of the students studying in Turkish Education and Music Education Departments about the use of idioms and proverbs in Turkish pop music songs. Qualitative research method was used and the data was collected by a semi-structured interview form. The participants of the study consisted of students studying in the Department of Turkish Education and Music Education in Çanakkale Onsekiz Mart University in the spring semester of 2018-2019 academic year. A semi-structured interview form consisting of 9 open-ended questions prepared by the researcher was used to determine the students’ ideas about the use of idioms and proverbs in Turkish pop music songs. The content analysis technique was used in the evaluation of the data obtained and the findings were grouped under 9 main themes. According to the results of the research, it was found that there are students who stated that the use of idioms and proverbs in Turkish pop music songs contributed to the preservation of the traditional culture (71.875%), as well as the ones who stated that they do not contribute (18.75%) and partially contribute (9.375%). In addition, 65,625% of the students think that idioms and 21.875% of students think that proverbs can be taught more easily through Turkish pop music songs.Keywords
Idiom, Proverb, Turkish Pop Music, Song