INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

12 NO’LU GELİR VERGİSİ STANDARDINA GÖRE KIDEM TAZMİNATI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
(ACCORDING TO THE No. 12-INCOME TAXES STANDARD SEVERANCE PAY AND ACCOUNTING )

Author : Ali ANTEPLI  & Ali Rıza AĞ  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 4
Page : 16-23
3132    1739


Summary

Uluslararası Muhasebe Standartlarının yayınlanması ve uygulamaya konulmasıyla muhasebe uygulamalarında vergi mevzuatımızla ilgili bazı farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. Muhasebe Standartları ile muhasebede bir düşünce veya olaya bakış tarzı değişikliği gelmektedir. Standart hükümlerine göre, mali tablolar muhasebe kurallarına göre düzenlenmelidir. Vergi mevzuatımıza göre mali kârın hesaplanmasında kanunen kabul edilmeyen giderler ve istisna sayılan gelirler konusu sürekli ve geçici farkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Sürekli farklar vergi mevzuatımıza göre dikkate alınmakta ancak dönemsellik ilkesi gereği ortaya çıkan geçici farkların vergi etkisi dikkate alınmamaktadır.Gelir ve giderin ortaya çıkma zamanı ile vergi mevzuatı açısından tanınma zamanı farklı olması durumunda geçici farklar ortaya çıkmaktadır. Geçici farkların vergi etkisi, ertelenmiş vergi varlığı yada ertelenmiş vergi yükümlülüğü olarak Bilanço ’da yer alırken Gelir Tablosunda ise ertelenmiş vergi gideri veya ertelenmiş vergi geliri olarak raporlanmaktadır.Kıdem Tazminatı konusu ise dönemsellik ilkesi gereği ilgili dönemde gider olarak maliyet hesaplarına alınan ancak gider kaydedildiği dönemde ödemesi gerçekleşmediği için vergi açısında geçici fark oluşturan bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, 12 no’ lu gelir vergisi standardı hükümleri ile muhasebe uygulamalarındaki vergi mevzuatımız arasındaki farklılıklar araştırılarak kıdem tazminatının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesini örneklerle açıklamaktır.Keywords
TMS 12, Kıdem Tazminatı, Ertelenmiş Vergi Varlığı. Vergi Etkisi

Abstract

With the publication and implementation of International Accounting Standards some differences have arisen about our tax legislation in accounting applications. The way of thinking or perspective can change in accounting with accounting standards. According to standard provisions, financial statements should be arranged according to accounting rules. According to our tax legislation, the expenses that are not legally accepted in the calculation of the financial profit and the incomes which are considered as exceptions cause permanent and temporary differences to arise. Continued differences are considered in accordance with the tax legislation but the tax effect of the temporary differences arising from the periodicity principle is not taken into account. Temporary differences arise when the time of occurrence of income and expense differs from the time of recognition in terms of tax legislation. The tax effect of temporary differences is reported in the balance sheet as deferred tax asset or deferred tax liability and deferred tax return or deferred tax income in the Income Statement. If the termination indemnity is the subject of the periodicity principle, it is a situation that is taken as cost in expense in the related period but it is a temporary difference in the tax rate because payment is not made in the period when the expense is recorded. The main purpose of this study is to illustrate by example the calculation and recognition of severance payment by examining the differences between the provisions of the revenue tax standard No. 12 and the tax legislation of accounting practices.Keywords
No. 12, Severance Pay, Deferred Tax Assets, Tax Effect