INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FELSEFESİNE ODAKLANAN ÇALIŞMALARIN ANALİZİ
(ANALYSIS OF STUDIES FOCUSED ON EDUCATIONAL PHILOSOPHY OF ADMINISTRATOR, TEACHER AND TEACHER CANDIDATES )

Author : Arcan AYDEMİR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 42
Page : 2742-2752
    


Summary

Araştırmanın temel amacı; yönetici, öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim felsefelerine yönelik algı, görüş ve tercihlerine odaklanan çalışmaları farklı değişkenler açısından analiz etmektir. Araştırmada yöntem olarak betimsel içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini yönetici, öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim felsefelerini ortaya çıkarmaya odaklanan, 2003-2018 yılları arasında Türkiye’de yayınlanmış lisansüstü tez ve makale çalışmaları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen veriler çalışmaların yayın yıllarına, türlerine, kullanılan yöntemlere, çalışma grubuna, veri toplama aracına, analiz yöntemlerine, anahtar kelimelerine ve ilişki kurulan diğer durumlara göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda incelenen çalışmaların en fazla 2015-2018 yılları arasında yayınlandığına, bu çalışmalarda yöntem olarak tarama yöntemi, anahtar kavram olarak eğitim felsefesi, veri toplama aracı olarak ölçek, veri analiz yöntemi olarak da betimsel istatistikler, t testi ve anova gibi tekniklerin daha sık kullanıldığına ulaşılmıştır.Keywords
Felsefe, eğitim felsefesi, eğitim inançları

Abstract

The main aim of the study is to analyze the studies focusing on the perception, views and preferences of the administrator, teachers and teacher candidates about educational philosophies in terms of different variables. Descriptive content analysis was used as the method. The sample of research consists of graduate thesis and articles that focus on revealing educational philosophy of administrator, teachers and teacher candidates, published in turkey between the years 2003-2018 The data obtained within the scope of the study were analyzed according to publication years, types, methods used, working group, data collection tool, analysis methods, keywords and other related situations. As a result of the research, it was found that the studies examined were mostly published between 2015-2018, and in these studies, techniques such as scanning method, educational philosophy as key concept, scale as data collection tool, descriptive statistics as data analysis method, t test and anova were used more frequently.Keywords
Philosophy, educational philosophy, educational beliefs