INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AKILLI KENT UYGULAMALARI: STOCKHOLM VE BURSA ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
(SMART CITY PRACTICES: AN EVALUATION THROUGH STOCKHOLM AND BURSA )

Author : Ali ŞAHİN  & Fırat Harun YILMAZ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 43
Page : 2987-2915
    


Summary

Kentsel alanlar sürekli bir sosyo-ekonomik değişim içerisindedir. Değişim süreci kentsel alanların genişlemesi ve nüfuslarının artması ile sonuçlanmaktadır. Hızlı ve kontrolsüz kentleşme süreci birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Teknoloji kentsel dünya ortaya çıkan sosyal, ekonomik ve çevresel sorunların üstesinden gelmek; yaşanabilir kentsel alanlar oluşturabilmek için kullanılan araçlardan biridir. Bilgi iletişim teknolojilerinin sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla kullanıldığı kentler akıllı kentler olarak nitelendirilmektedir. Akıllı kentlerde sadece teknoloji altyapısının güçlendirilmesi söz konusu değildir. Planlama ve yönetim sürecinde insan, ekonomi, çevre, yönetişim, yaşam ve hareketlilik bileşenleri de dikkate alınmaktadır. Akıllı kent uygulamalarında farklı alanlarda gelişmiş teknolojileri yaygın bir şekilde kullanan öncü kentler (Lighthouse Cities) ve uygulamaları yaygınlaştırma çabası içerisindeki takipçi kentler (Follower Cities) yer almaktadır. Takipçi kentler açısından geliştirilebilecek yaklaşımlardan biri öncü kentlerde yapılan iyi uygulama örneklerinin incelenmesidir. Bu kapsamda çalışmanın amacı öncü kentlerde yapılan akıllı kent iyi uygulama örneklerinden hareketle takipçi kentler için çıkarımlar yapılmasıdır. Çalışmanın örneklemi Stockholm ve Bursa kentleridir. Uygulamaların incelenmesinde nitel yaklaşım kullanılmıştır. Kentlerde yapılan akıllı kent uygulamaları akıllı kent strateji, uygulama ve yönetim planları; internet kaynakları ve akademik yayınlar aracılığı ile incelenmektedir. Çalışma sonucunda Stockholm’ün öncü kent olduğu Bursa kenti içi örnek teşkil edebileceği sonucuna ulaşılmış ve Bursa kenti için akıllı kent uygulamalarına yönelik öneriler geliştirilmiştir.Keywords
Akıllı Kent, Akıllı Kent Uygulamaları, Bursa, Stockholm

Abstract

Urban areas are in continuous socio-economic change. The process of change brings about the urban sprawl and population increase. The rapid and uncontrolled urbanization process causes certain problems. Technology is a tool utilized for overcoming social, economic, environmental problems areas and creating livable urban areas. The cities where information communication technologies are used for sustainability and enhancing the quality of life are considered as smart cities. Smart cities are not only developing technological infrastructure but also human, economic, environmental, governance, life, and mobility component are taken into consideration in planning and administration process. In terms of smart city practices, lighthouse cities that use advanced smart technologies in certain fields and follower cities aiming to enhance practices emerge. One of the approaches for follower cities is investigating good practices of lighthouse cities. In this context, this study set out to make inference for follower cities based on the good practices of lighthouse cities. The samples of the study are Stockholm and Bursa. Qualitative method is employed to investigate practices. Smart city practices of cities are evaluated through smart city strategies, practice and management plans; online and academic resources. The results of this study indicate that Stockholm is a lighthouse city and good example for Bursa. Than suggestions for smart city practices of Bursa are developed.Keywords
Smart City, Smart City Practices, Bursa, Stockholm