INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM FARKINDALIĞININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF FIRST AID AWARENESS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF SOME VARIABLES )

Author : Aykut TOSUN  ; Asiye YÜKSEL; C. Gazi UÇKUN & Barış DEMİR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 42
Page : 2869-2874
    


Summary

Araştırmada Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ilk yardım farkındalığı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO’ da öğrenim gören 196 öğrenciye anket uygulaması yapılmıştır. Veriler SPSS 15.0’da değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda en yüksek ortalamanın“Temel Yaşam desteği (kalp masajı ve suni teneffüs) hakkında olduğu ve en düşük ortalamanın ise “Olay yerinin tanımını yapamam” olduğu görülmüştür. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin ilk yardım farkındalıklarının yüksek düzeyde olduğu ve bu düzeyin cinsiyet ve ilk yardım eğitimi alma durumu değişkenlerine göre istatistiki olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür. Ancak yaş, lise türü ve ilk yardım dersi alma değişkenlerine göre ise istatistiki olarak farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır.Keywords
İlk Yardım, MYO, Eğitim

Abstract

The aim of this research is to determine first aid awareness levels of Vocational School students. In this study, a questionnaire was applied to 196 students studying at Hereke Ömer İsmet Uzunyol Vocational School of Kocaeli University. The data were evaluated in SPSS 15.0. As a result of the study, the highest average was found to be “Basic Life Support (cardiac massage and artificial respiration) and the lowest average was am I cannot define the scene“.t was seen that first aid awareness of vocational school students was high and this level showed a statistically significant difference according to gender and first aid education variables. However, according to the variables of age, type of high school and taking first aid courses, it was concluded that there was no statistical difference.Keywords
First Aid, Vocational School, Education