INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KURUMSAL İTİBAR VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BELKO A.Ş.’de BİR ÇALIŞMA
(THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE REPUTATION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A STUDY AT BELKO A.Ş. )

Author : Mehmet DOĞANAY    
Type :
Printing Year :
Number :
Page :
    


Summary
Kurumsal İtibar, çalışma hayatımızda önemli bir yere sahip olup, her geçen gün Kurumlar için önemi daha da artmaktadır. İşletmeler için önemli olan iç ve dış müşterilerin kurumsal itibar algıları, başarıyı etkileyen önemli faktörlerdendir. Araştırmalar, kurumsal itibar algısının örgütsel bağlılık üzerinde etkili olduğunu ve her ikisinin de iş başarısı için önemli iki olgu olduğunu göstermektedir. Bu amaçla, Belko firması çalışanı 452 kişiye anket formu dağıtılarak, buradan elde edilen veriler SPSS ile analiz edilmiş ve yapılan analiz sonucunda, iç müşterilerin kurumsal itibar algılarının, devam ve normatif bağlılığı etkilediği, duygusal bağlılık üzerine etkisi ise tespit edilememiştir. Ayrıca, çalışanların demografik özelliklerine göre bağlılıklarının farklılıkları da incelenmiştir.

Keywords
Kurumsal İtibar, Örgütsel Bağlılık.

Abstract
Corporate Reputation, is playing an important role in our lives, the importance of it increases day by day. Corporate reputation perceptions of internal and external customers, which are important for businesses, are important policies where you want success. Research has shown that the perception of corporate reputation has an impact on organizational commitment and both of them have been two important cases for business success. In this page, 452 personal survey forms of Belko employees are distributed, obtained from this - SPSS-related analyzes were analyzed and analyzed, the perception of corporate reputation of internal customers, continuity and normative commitment were affected, emotional commitment was made. In addition, differences in employee loyalty according to demographic characteristics were examined.

Keywords
Corporate Reputation, Organizational Commitment.