INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

FARKLI FAKÜLTELERDE EĞİTİM GÖREN VE SPOR YAPAN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ GELİŞİM DÜZEYLERİ İLE SPORA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MORAL DEVELOPMENT LEVELS OF DUZCE UNIVERSITY STUDENTS WHO STUDY IN DIFFERENT FACULTIES AND SPORTS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS SPORTS )

Author : Engin EFEK    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 43
Page : 2967-2975
    


Summary

Araştırmanın amacı, farklı fakültelerde eğitim gören ve spor yapan Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ahlaki gelişim düzeyleri ile spora yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini Düzce Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde eğitim görmekte olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmış 381 kişi oluşturmaktadır. Katılımcıların bazı demografik özelliklerini belirlemek için 5 sorudan oluşan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Spora yönelik tutumlarını belirlemek için güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Şentürk (2015) tarafından yapılmış 25 sorudan oluşan “Spora Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcıların ahlâki olgunluk düzeylerini belirlemek için ise Şengün (2008) tarafından geliştirilen ve 66 sorudan oluşan “Ahlaki Olgunluk Ölçeği” kullanılmıştır. Kullanılan bu ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 17 paket programından faydalanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ise frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Veri dağılımları Kolmogorov-Smirnov normallik testi ile incelenmiş ve verilerin normal dağılım göstermediği görülmüştür. Bu sebeple araştırma verilerinin analizinde Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, katılımcıların ahlaki olgunluk puanları ile spora yönelik tutumları cinsiyet, sınıf, fakülte ve branş değişkenleri açısından anlamlılık ifade etmektedir. Sonuç olarak, araştırma grubunun ahlaki olgunluk düzeyleri ile spor tutumları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir ve dolayısıyla spor tutumları yüksek olan bireylerin ahlaki olgunluk puanların da arttığı söylenebilir.Keywords
Ahlak, ahlaki gelişim, spor, tutum, üniversite

Abstract

The aim of the study is to examine the relationship between the moral development levels of Düzce University students who study in different faculties and play sports and their attitudes towards sports. The sample of the study consisted of 381 people who were studying in different faculties of Düzce University and participated voluntarily in the research. A personal information form consisting of 5 questions was used to determine some demographic characteristics of the participants. The “attitude towards sport scale”, consisting of 25 questions made by Senturk (2015), was used to determine attitudes towards sport. The “moral maturity scale”, developed by Sengun (2008) and consisting of 66 questions, was used to determine the participants ' moral maturity levels. The data obtained from these scales were analyzed using the SPSS 17 package program. Frequency and percentage values were used in the analysis of the data. The data distributions were examined with the Kolmogorov-Smirnov normality test and the data showed no normal distribution. For this reason, the Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis tests were used in the analysis of the research data. The level of significance was set to 0.05. According to the findings, participants ' moral maturity scores and attitudes towards sports are significant in terms of gender, class, faculty and branch variables. As a result, it appears that there is a positive and meaningful relationship between the research group's moral maturity levels and sports attitudes, and thus the moral maturity scores of individuals with high Sports attitudes also increase.Keywords
Moral, moral development, sport, attitude, university