INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İSTİKLAL MARŞI VE TATAR MİLLİ MARŞI ANT ETKENMEN’DE ANLAMSAL EVREN VE KAVRAM HARİTALARI
(SEMANTİC UNIVERSE AND CON-CEPT MAPS İN TURKISH NATİONAL ANTHEM AND CRİMEAN TATAR NATİ-ONAL ANTHEM ANT ETKENMEN )

Author : Bilgenur USLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 43
Page : 3064-3068
    


Summary

Milli marşlar, ait oldukları milletlerin kültürünü, ruhunu ve kavramları değerlendiriş biçimini barındırmaktadır. Bunun yanında marşlarda kullanılan her kelime, o millete ait kültür haritasını çizmemizde de bize yol göstericidir. Türk cumhuriyetlerinin milli marşlarına bakıldığında ortaya çıkan kavram haritası ise oldukça zengindir. Bu şüphesiz Türk kavimlerinin yaşadığı sosyo-politik, coğrafik ya da kültürel şartlarla ilgilidir. Millet, milli ruh, hürriyet, savaşlar milli marşlar ile sembolleşen ve milletlerin kendilerinde ontolojik bir bilinç sağlamasında etkili olan kavramlardır. Bunun yanı sıra marşlar, ait oldukları milletler içinde bir saygınlık göstergesi sayılır. Bu doğrultuda ele aldığımız zaman İstiklal Marşı ve Ant Etkenmen marşlarında karşımıza ortak anlamsal evrene sahip birçok kavram çıkacaktır.
Ele aldığımız marşları incelediğimizde özellikle mücadele verme, savaştan çıkmış bir halk, millet kavramı, şehitlere bakış ve İslami düşünüş üzerinde duracağımız önemli noktalar olmaktadır. Biz çalışmamızda iki Türk Cumhuriyetinin milli marşlarını kavramsal açıdan ele alarak ortak unsurlarını açıklayacağız. Bunun yanı sıra iki marşı duygu ve düşünce paydalarıyla ele alarak karşılaştırmalı bir çalışma yöntemini de uygulayacağız.Keywords
milli marşlar, Türk, Tatar, kavram, millet

Abstract

National anthems embody the culture, spirit and concepts of the nations to which they belong. In addition, every word used in the anthems, guiding us to draw the cultural map of that nation. When the national anthems of the Turkish republics are examined, the concept map that emerges is quite rich. This is undoubtedly related to the socio-political, geographical or cultural conditions experienced by Turkish tribes. Nation, national spirit, freedom, wars are symbolized by national anthems and are effective in providing nations with ontological consciousness. In addition, anthems are regarded as an indicator of dignity among the nations to which they belong. In this context, when we consider the National Anthem and Ant Etkenmen marches, we will encounter many concepts with a common semantic universe.
When we examine the anthems we have dealt with, there are important points that we will focus on, especially the struggle, the concept of a people who have come out of war, the concept of nation, the martyrs and Islamic thought. In our study, we will explain the national anthems of the two Turkish Republics from a conceptual perspective and explain their common elements. In addition, we will apply a comparative method of study by considering the two anthems with the denominator of emotion and thought.Keywords
national anthem, Turk, Tatar