INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OSMANLI MUTFAĞININ FÜZYON MUTFAĞI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF OTTOMAN CUISINE IN THE FRAMEWORK OF FUSION CUISINE )

Author : Abdullah TARINÇ  ; Gülsün YILDIRIM & Ceyhun Çağlar KILINÇ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 43
Page : 3045-3053
    


Summary

Osmanlı mutfağının ve füzyon mutfağı uygulamalarının ele alındığı bu kuramsal çalışmada Osmanlı mutfağındaki füzyon mutfağı uygulamaları ve örnekleri incelenmiştir. Turizm sektörünün büyümesini sağlamak ve çeşitliliğini arttırmak için gastronominin çekiciliğinden yararlanılmakta olduğu belirtilirken zamansal ve mekânsal yoğunlaşmanın önüne geçebilmek, kaliteli turist olarak tanımlanan kitleyi destinasyona çekebilmek için gastronomi turizminin geliştirilmesinin önemliliği vurgulanmaktadır. Gastronomi turizmi; temel motivasyon faktörü özel bir yemek türünü tatmak veya bir yemeğin üretilmesini görmek amacıyla, yiyecek üreticilerini, yemek festivallerini, restoranları ve özel alanları ziyaret etmektir. Bu nedenle yeni farklı ve özgün tat arayışı içinde olan gastronomi turistlerini destinasyona çekebilmek için füzyon mutfak uygulamaları günümüzde önem kazanmaya başlanmıştır. Füzyon mutfağı, çeşitli ülkelerin mutfak kültürlerinde yer alan pişirme teknikleri ve malzemelerinin bilinçli bir şekilde aynı tabak üzerinde karıştırmak ve birleştirmek anlamını taşımaktadır. Osmanlı mutfağı ise zengin kültürel geçmişi ile birlikte batı-doğu kaynaklı pişirme teknikleri ve gıdaların kombinasyonu ile zengin bir menüye sahiptir. Çalışmada Osmanlı mutfağında yer alan en önemli füzyon yemeklerinden örnekler verilmiştir. Soyut miras ürünü bu yemeklerin gastronomi turizmine kazandırılması turizm endüstrisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Osmanlı Mutfağı, Füzyon Mutfak, Gastronomi.

Abstract

In this theoretical study which deals with Ottoman cuisine and fusion cuisine applications, fusion cuisine applications and examples in Ottoman cuisine were examined. It is stated that the attraction of gastronomy is used to ensure the growth and diversity of the tourism sector, while emphasizing the importance of developing gastronomy tourism in order to prevent temporal and spatial concentration and to attract high-quality tourists to destinations. Gastronomy tourism is kind of tourism whose main motivation factor is to taste a special type of food or to see the production of a meal and to visit food producers, food festivals, restaurants and special areas. For this reason, fusion kitchen applications have started to gain importance in order to attract gastronomic tourists to the destination who are in search of new and unique taste. Fusion cuisine means to consciously mix and combine cooking techniques and ingredients from the culinary cultures of various countries on the same plate. Ottoman cuisine, on the other hand, has a rich menu with a combination of cooking techniques and foods originating from west-east with its rich cultural background. In this study, some examples were given about the most important fusion dishes in Ottoman cuisine. It is believed that introducing these intangible heritage products to gastronomic tourism will contribute to the tourism industry.Keywords
Ottoman Cuisine, Fusion Cuisine, Gastronomy