INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KOCAELİ İLİNDE SEKTÖREL BİR ÇALIŞMA
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND SOCIAL CAPITAL: A SECTORAL STUDY IN KOCAELI PROVINCE )

Author : Bahri ÇETİN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 43
Page : 3078-3086
    


Summary

Çalışmada örgütsel bağlılık ile sosyal sermaye arasındaki ilişki incelenmiştir. Sosyal sermaye ölçeğinin güvenirlilik analizi sonucu cronbach alpha değeri 0,938 olarak, örgütsel bağlılığın cronbach alpha değeri ise 0,743 olarak ölçülmüştür. Çalışmanın örneklemini Kocaeli ilinde faaliyet gösteren özel bir firmada çalışan 150 beyaz yaka çalışan grubu oluşturmaktadır. Analizler sonucunda örgütsel bağlılık alt boyutları ile sosyal sermaye toplam algısı puanı ve sosyal sermaye alt boyutları arasında orta ve yüksek düzeylerde pozitif yönlü ilişkiler olduğu görülmüştür.Keywords
Örgütsel Bağlılık, Sosyal Sermaye

Abstract

In this study, the relationship between organizational commitment and social capital is examined. As a result of reliability analysis of social capital scale, cronbach alpha value was measured as 0.938, and cronbach alpha value of organizational commitment was measured as 0.743. The sample of the study consists of 150 white collar workers working in a private company in Kocaeli. As a result of the analyzes, it was seen that there were positive and moderate relationships between organizational commitment sub-dimensions and social capital total perception score and social capital sub-dimensions.Keywords
Organizational Commitment, Social Capital