INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GENÇLİK GARANTİ PROGRAMI DOĞRULTUSUNDA NE EĞİTİMDE NE ISTİHDAMDA NE DE YETİŞTİRMEDE YER ALAN GENÇLER (NEIY) SORUNUNA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(SUGGESTIONS FOR THE SOLUTION TO THE PROBLEM OF YOUTH (NEIY) IN EDUCATION, EMPLOYMENT AND TRAINING IN LINE WITH THE YOUTH GUARANTEE PROGRAM )

Author : Aslı ÖZEN ATABEY    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 43
Page : 3054-3063
    


Summary

Üretim kapasitesini ve istihdam seviyesini artırmak her ülkenin gelişimde oldukça önemlidir. Emeğin bir kısmının üretim sürecine dahil edilememesi işsizlik sorununu ortaya çıkarmaktadır. Son yıllarda ekonomik sorunların en başında ne istihdamda ne eğitimde ne de yetiştirmede yer alan (NEİY) gençler gelmektedir. Nüfusun büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ülkemizde bu problemin uzun vadede çok daha ciddi sorunlara sebep olacağına açıktır. Ancak bu konuda yapılmış çalışmaların sayısı oldukça azdır. Çalışmada Türkiye’deki NEİY profili; cinsiyet, yaş, eğitim, aktif -pasiflik durumuna göre incelenmiştir. Ayrıca bu gençleri eğitime ya da istihdama yönlendirerek NEİY oranını düşürmek için Gençlik Garanti programı doğrultusunda öneriler sunulmuştur.Keywords
İstihdam, Eğitim, Yetiştirme, Gençlik Garanti Programı

Abstract

Increasing production capacity and employment level is very important for development of each country. The fact that some of the labor cannot be included in the production committee has raised the problem of unemployment.In recent years,the first and foremost economic problem is derived from young people not in education, employment or training (NEET) rates. It is obvious that this problem will cause more serious troubles in the long run in our country where large majority of the population formed by young generation. However, the number of studies on this subject is quite low. In this study, NEET profile in Turkey; gender, age, education, active-clause are examined according to the criteria. In addition, in order to reduce the rate of NEET by directing these young people to education or employment, suggestions were provided in line with the Youth Guarantee Program.Keywords
Employment, Education, Training, Youth, Guarantee Program