INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMU ALIMLARI VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
( PUBLIC PROCUREMENTS IN THE EUROPEAN UNION AND COMPARISON WITH TURKEY )

Author : Burak ÖKDE  ; Fatma ÖKDE; İsmail Ercan BÖRÜ & Mehmet DAĞ  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 727-737
707    812


Summary

Bu çalışma; Avrupa Birliği’ne üyelik yolundaki Türkiye’nin,kamu alımları sürecinde yürürlükteki kanunlarının, AB direktifleri ile uyumu ve farklılıklarını göstermeyi amaçlamaktadır. AB’ye üyelik sürecindeki Türkiye’nin, AB müktesebatını ne derecede kendi kanunlarına yakınlaştırdığı, AB müktesebatını ne derecede özümsediği, yıllık ilerleme raporları ile takip edilmektedir. Bu durum göz önüne alınarak, Türkiye’nin kamu alımlarında kendi kanunları ile AB müktesebatını yakınlaştırmak için ne gibi düzenlemelerde bulunduğu veyürürlükte olan kanunlarda ne gibi farklılıkların olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, kamu alımları kavramı ortaya konulduktan sonra, Türkiye örneğinde bu süreçlerin gelişimi değerlendirilmiştir. AB müktesebatı ile Türkiye kamu alımları mevzuatları karşılaştırılmaya çalışılarak, AB üyelik sürecinde Türkiye’nin ne gibi değişikliklerde bulunarak uyum sürecini geliştirmeye çalıştığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.Sonuç kısmında ise, mevcut durumun AB üyelik sürecindeki yeri değerlendirilerek, eksikliklerin ve farklılıkların giderilmesi konusunda atılabilecek adımlara veya muhtemel önerilere yer verilmiştir.Keywords
Kamu Alımları, AB Uyum Süreci, Yenilikçi Tedarik

Abstract

This study is aimed to show the process of the public procurements of the enacted laws in Turkey, being a candidate of the European Union, is analyzed by EU directives in terms of compliances and differences. Moreover, Turkey is monitored by annual progress report in terms of to what extent the EU acquis is close to its laws and how Turkey absorb the acquis. By taking this case into consideration, this study has tried to determine which regulations in Turkey do by closing its laws to EU acquis and differences the enacted laws. In this context, after discussing public procurements, this develeopment processes have determined in Turkish case. The EU acquis and Turkey’s public procurements have tried to compare and also present what kind of differences in Turkey do in order to improve the EU harmonization process. At the end of the study, current situation of Turkey in the EU harmonization process has evaluated and some suggestions are given to eliminate shortcomings and differences.Keywords
Public Procurement, EU Harmonization Process, Innovative Supply