INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KAMU YÖNETİMİNDE ETİK ALGISI: AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMASI
(PERCEPTION OF ETHICS IN PUBLIC ADMINISTRATION:AYDIN METROPOLITAN MUNICIPALITY APPLICATION )

Author : Halim Emre ZEREN  ; Eren Alper YILMAZ & Melek YARDIMCIOĞLU  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 4
Page : 32-46
2925    1909


Summary

İyi ve kötünün, doğru ve yanlışın ayırt edilmesi suretiyle bireylerin tutum ve davranışlarını şekillendiren etik olgusu, son yıllarda kamu yönetiminde önem kazanmaya başlamıştır. Gerek kurum içerisinde daha demokratik, adil ve eşitlikçi bir yapının oluşması; gerek hesap verilebilirlik anlayışının işlerlik kazanması adına Türkiye, kamu etiğini yasal düzenlemelerle uygulamaya çalışan ülkeler arasında yerini almaktadır. Bu çalışmada Aydın Büyükşehir Belediyesi özelinde, belediyede çalışan kamu görevlilerinin etik davranış ilkeleri ve bu ilkeleri etkileyen faktörlere yönelik algılarını ortaya çıkarmak amacıyla personele yönelik bir alan araştırması yapılmıştır.720 katılımcıya anket uygulamak suretiyle etik anlayışı ve kültürünün kurumdaki durumu tespit edilmeye çalışılmıştır.Keywords
Etik Davranış İlkeleri,Kamu Etiği.

Abstract

Notion of ethics that shapes attitudes and behaviors of individuals by distinguishing right and wrong, good and bad has gained importance in public administration recently. Turkey takes place within the countries targeting to implement "public ethics" by legal regulations in order to form a more democratic, fair and egalitarian structure and provide accountability in its own public institutions. In this study, a field research was made towards the municipality staff in order to come out their perceptions about ethical behavior principles and factors affecting these principles in Aydın Metropolitan Municipality. All in all, in the lights of questions by survey with 720 participant, it was aimed to determine how much sense and culture of ethics settled into the institutionKeywords
Ethical Behavior Principles, Publis Ethics