INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI İLE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK TESTLERİ İLE ANALİZİ
(THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATE VOLATILITY AND INFLATION WITH COINTEGRATION AND CAUSALITY TESTS )

Author : Nigar ALEV  ; Bengü KAYAPALI & Muhyettin ERDEMLİ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 43
Page : 3226-3234
    


Summary

1970’lerden sonra ticaretin serbestleşmesi, böylece finansal serbestleşme ile birlikte döviz kurlarının dalgalanmaya bırakılması sonucunda ülke ekonomileri döviz kuru oynaklığının yaratmış olduğu belirsizlik riski ile karşı karşıya kalmıştır. Döviz kuru oynaklığının yaratmış olduğu belirsizliğin ülke ekonomisinin makroekonomik değişkenleri üzerinde birtakım etkilerinin olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacını, güncel verileri kullanmak suretiyle enflasyon ile reel döviz kuru ve enflasyon ile döviz kuru oynaklığı arasındaki uzun dönemli ilişkinin ve nedensellik ilişkisinin varlığını araştırmak oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye ekonomisi için, 2008:Q1-2018:Q3 dönemine ait çeyrek dönem verileri kullanılarak, bu ilişki ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Analizlerden elde edilen bulgular; enflasyon oranı ile reel döviz kuru arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olduğunu ortaya koymuştur. Ancak döviz kuru oynaklığı ile enflasyon arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilememiştir. Ayrıca sonuçlar, genel itibari ile enflasyondan reel döviz kuruna ve döviz kuru oynaklığına doğru pozitif bir nedenselliğin olduğunu, reel döviz kurundan da enflasyona doğru pozitif yönlü bir nedenselliğin olduğunu göstermiştir. Döviz kuru oynaklığından enflasyona doğru ise herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.Keywords
Döviz Kuru Oynaklığı, TÜFE, Granger Testi

Abstract

After the 1970s, with the liberalization of trade and thus the liberalization of exchange rates together with financial liberalization, the economies of the country faced the risk of uncertainty created by exchange rate volatility. It is known that the uncertainty created by exchange rate volatility has some effects on macroeconomic variables of the national economy. The purpose of this study is to investigate the existence of long-term and causal relationship between inflation and real exchange rate and inflation and exchange rate volatility by using current data. In this context, Turkey's economy for 2008: Q1-2018Q3 using quarterly data for the period has attempted to reveal this relationship. The findings of the analyzes showed that there is a long-term relationship between inflation rate and real exchange rate. However, there is no long-term relationship between exchange rate volatility and inflation. The results also show that there is a positive causality from inflation to real exchange rate and exchange rate volatility in general; it has also shown that there is a positive causality from real exchange rate to inflation. From exchange rate volatility to inflation, no causality relationship has been establishedKeywords
Exchange Rate Volatility, TUFE, Granger Tests