INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DİZ İZOKİNETİK H/Q ORANLARI İLE BACAK STATİK VE DİNAMİK KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELEMESİ
(INVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN ISOKINETIC H/Q RATIOS AND STATIC-DYNAMIC LEG STRENGTH )

Author : Mehmet VURAL  & Mustafa ÖZDAL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 44
Page : 3370-3375
    


Summary

Bu çalışmanın amacı sedanter bireylerde diz izokinetik hamstring /quadriceps (H/Q) oranları ile bacak statik ve dinamik kuvvet arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 22.80±1.48 yaş ortalamasına sahip toplamda 14 sedanter birey katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin izokinetik ölçümleri izokinetik dinamometre (CSMI Cybex Humac Norm, USA) ile yapılmıştır. İzokinetik testler 3 farklı hareket açısında gerçekleştirilmiştir (60os-1 / 180os-1 / 240os-1). Her hareket açısı 15 tekrar ve 45 saniye dinlenme aralıkları ile uygulanmıştır. Deneklerin statik bacak kuvveti ölçümü dinamometre ile ölçülmüştür. Dinamik bacak kuvveti ise dikey sıçrama testi ile değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler Spss 20.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlılık derecesi p < 0.05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların diz izokinetik H/Q oranları ile dinamik bacak kuvveti arasında anlamlı bir ilişki tespit edilirken (p < 0.05) statik bacak kuvveti ile arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p > 0.05). Sonuç olarak diz izokinetik H/Q oranlar ile dinamik bacak kuvveti arasında anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir.Keywords
izokinetik, kuvvet, statik, dinamik

Abstract

The aim of this study was to investigate the correlation between knee isokinetic hamstring / quadriceps (H / Q) ratios and leg static-dynamic strength in sedentary subjects. For this purpose, a total of 14 sedentary individuals (22.80±1.48) participated in the study. Isokinetic measurements of the participants were performed with isokinetic dynamometer (CSMI Cybex Humac Norm, USA). Isokinetic tests were performed at 3 different motion angles (60os-1 / 180os-1 / 240os-1). Each movement angle was performed with 15 repetitions and 45 second rest intervals. Static leg strength was measured with a dynamometer. Dynamic leg strength was evaluated by vertical jump test. SPSS 20.0 package program was used for the analysis of the data. Significance level was accepted as p < 0.05. According to the results, a significant correlation was found between the knee isokinetic H / Q ratios and dynamic leg strength (p < 0.05), while no significant correlation was found between static leg strength (p > 0.05). In conclusion, it can be said that there is a significant correlation between knee isokinetic H / Q ratios and dynamic leg strength.Keywords
isokinetic, static strength, dynamic strength