INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DİZ İZOKİNETİK KUVVET İLE STATİK VE DİNAMİK BACAK KUVVETİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE CORRELATION BETWEEN KNEE ISOKINETIC STRENGTH AND STATIC-DYNAMIC LEG STRENGTH )

Author : Mehmet VURAL    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 44
Page : 3440-3446
    


Summary

Bu çalışmanın amacı diz izokinetik kuvveti ile bacak statik ve dinamik kuvveti arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya 22.80±1.48 yaş ortalamasına sahip toplamda 14 sedanter birey katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin izokinetik ölçümleri izokinetik dinamometre (CSMI Cybex Humac Norm, USA) ile yapılmıştır. İzokinetik testler 3 farklı hareket açısında gerçekleştirilmiştir (60os-1 / 180os-1 / 240os-1). Her hareket açısı 15 tekrar ve 45 saniye dinlenme aralıkları ile uygulanmıştır. Deneklerin statik bacak kuvveti ölçümü dinamometre ile ölçülmüştür. Dinamik bacak kuvveti ise dikey sıçrama testi ile değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler Spss 20.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlılık derecesi p < 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre diz izokinetik 60os-1’ lik açısal hızdaki total work extension (nm), average power extension (W) ve time to peak tork değerlerindeki diz izokinetik kuvvet ile dinamik bacak kuvveti arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p < 0.05). 60os-1’ lik açısal hızdaki peak torque flexsion (nm), total work flexsion (nm), average power flexsion (W) ve time to peak torque flexsion (sec) değerlerinde statik kuvvet ile ve diğer açısal hızlarda statik ve dinamik bacak kuvveti arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p > 0.0.5). Sonuç olarak 60os-1’ lik açısal hızdaki total work extension (nm), average power extension (W) ve time to peak tork değerlerindeki diz izokinetik kuvvet ile dinamik bacak kuvveti arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir.Keywords
izokinetik, kuvvet, statik, dinamik

Abstract

The aim of this study was to investigate the correlation between knee isokinetic strength and leg static and dynamic strength in sedentary subjects. For this purpose, a total of 14 sedentary individuals (22.80 ± 1.48) participated in the study. Isokinetic measurements of the participants were performed with isokinetic dynamometer (CSMI Cybex Humac Norm, USA). Isokinetic tests were performed at 3 different motion angles (60os-1 / 180os-1 / 240os-1). Each movement angle was performed with 15 repetitions and 45 second rest intervals. Static leg strength was measured with a dynamometer. Dynamic leg strength was evaluated by vertical jump test. SPSS 20.0 package program was used for the analysis of the data. Significance level was accepted as p < 0.05. According to the results of research, significant correlation negatively between knee isokinetic strength at 60os-1 angular velocity including total work extension (nm), average power extension (W), time to peak torque values and dynamic leg strength (p <0.05). No significant correlations between knee isokinetic strength 60os-1 angular velocity including peak torque flexion (nm), total work flexion (nm), average power flexion (W) and time to peak torque flexion (sec) values between static leg strength, and no significant correlations was detected between other angular velocity (180os-1 / 240os-1) between static and dynamic leg strength (p > 0.05). As a result, it can be said that there is a significant correlation negatively between knee isokinetic strength at 60os-1 angular velocity including total work extension (nm), average power extension (W), time to peak torque values and dynamic leg strength.Keywords
isokinetic, strength, static, dynamic