INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

THE EFFECTS OF ROYAL JELLY SUPPLEMENT ON SOME VITAMIN AND MINERAL VALUES IN NICOTINE ADDICTS
(THE EFFECTS OF ROYAL JELLY SUPPLEMENT ON SOME VITAMIN AND MINERAL VALUES IN NICOTINE ADDICTS )

Author : Zarife PANCAR  Ali Muhittin Taşdoğan, Zarife Pancar, Vedat Çınar  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 44
Page : 3625-3629
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, kontrollü deney dizaynı ile Arısütü’ nün 1000 mg/gün dozunda sigara bağımlısı bireylerde magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ve klor seviyelerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Fagerström Nikotin Bağımlılık Skalası sigara içen bireylere uygulandı. Bağımlılık skoru ileri derecede olanlar belirlenmiş toplam 20 yetişkin erkek sigara bağımlısı kontrol grubu (n=10) ve arı sütü takviyesi alan sigara bağımlısı deney grubu (n=10) olarak çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen bireylerin sigara içmesi ve bağımlı olması, herhangi bir hastalığının olmaması ayrıca bal türevi yiyeceklere karşı alerjisinin olmaması gibi kriterler belirlenmiş ve gruplar bu şekilde oluşturuldu. Deney grubuna, üç hafta boyunca her gün sabah aynı saatte cam flakonlar içinde buzdolabında muhafaza edilen likit arı sütü (n=10/1000 mg/gün) takviyesi verildi. Kontrol grubuna her hangi bir uygulama yapılmadı. Her iki gruptaki deneklerden magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ve klor seviyelerinin belirlenmesi amacıyla, çalışmanın bir gün öncesi ve bir gün sonrasında kan örnekleri alınarak analiz edildi. Deney ve kontrol grubunun ölçülen verilerinin istatistiksel olarak analiz edilmesinde SPSS 22.0 paket programı kullanıldı. Grupların ön ve son testlerinin karşılaştırılmasında Paired Sample t-Testi, ikili grupların karşılaştırılmasında Independent t-Testi uygulandı. İstatistiksel sonuçlar p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Arı sütü takviyesi alan deney grubu ve takviye almayan kontrol grubunun ön test ve son test arasındaki magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ve klor seviyeleri analizinde istatistiksel açıdan anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05). İki grubun gruplar arası analizinde ise yine anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05). Bu çalışma sonucunda, 21 gün 1000 mg/gün dozunda arı sütü takviyesinin, sigara bağımlısı bireylerde magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ve klor seviyelerini etkilemediği söylenebilir.Keywords
Nikotin, arı sütü, vitamin

Abstract

The aim of this study was to determine the effect of royal jelly on magnesium, calcium, sodium, potassium and chlorine levels in 1000 mg / day dose- smoking addicts with controlled experimental design. For this purpose, Fagerström Nicotine Dependence Scale was applied to smokers, a total of 20 adult male cigarette addicts (n = 10) with high addiction scores (6-7 points) were included in the study and the cigarette addict experimental group (n = 10) taking royal jelly supplementation. Criteria such as smoking and dependence of the individuals included in the study, not having any disease and not having allergies to honey derived foods were determined and groups were formed in this way. The experimental group was given liquid royal jelly (n = 10/1000 mg /day) supplemented in glass vials in the refrigerator at the same time every morning for three weeks. No application was made to the control group. In order to determine magnesium, calcium, sodium, potassium and chlorine levels in both groups, blood samples were analyzed one day before and one day after the study. SPSS 22.0 package program was used for statistical analysis of measured data of experimental and control groups. Paired Sample t-Test was used to compare the pre- and post-tests of the groups and Independent t-Test was used to compare the two groups. Statistical results were evaluated at p <0,05 significance level. In the analysis of the levels of magnesium, calcium, sodium, potassium and chlorine between the pre-test and post-test of the experimental group receiving royal jelly supplementation and the non-supplemented control group, no statistical significance was found (p> 0,05). In the intergroup analysis of the two groups, again no significant difference was found (p> 0,05). As a result of this study, it can be said that royal jelly supplementation at a dose of 1000 mg / day for 21 days does not affect magnesium, calcium, sodium, potassium and chlorine levels in cigarette addicts.Keywords
Nicotine, royal jelly, vitamins