INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KUR’AN’IN SÜMERLERDE KÖKENİ Mİ YOKSA SÜMERLERDE TEVHİT İZLERİ Mİ?
(IS THE ORIGIN OF QUR’AN IN THE SUMERIANS OR THE TAWHEED SIGNS IN THE SUMERIANS? )

Author : Ahmet ÖZDEMİR    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 858-866
1343    1877


Summary

Son yıllarda, Sümerlerle ilgili çalışma yapan bazı kişiler tarafından, insanlık tarihindeki bütün bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kaynağı, Sümerlere dayandırılmaktadır. Çünkü hareket noktası olarak “tarih Sümer’de başlar” tezi, kabul görmektedir. Bununla birlikte manevi gelişmelerin de kaynağı olarak Sümerler görülmektedir. Bu çerçevede üç büyük semavi din olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’ın da kaynağı Sümerlere dayandırılmaktadır. Tevrat, İncil ve Kur’an’daki ilke ve prensiplerin, Sümer çoktanrılı dinlerinin bir kopyası olduğu düşünülmektedir. Oysa İslam dinini ve Kur’an’ı incelediğimizde, insanlık tarihinin hem maddi hem manevi açıdan peygamberlerle başladığını onlarla devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla “tarih Âdem ile başlar”, demek durumundayız. Tevhit sistemini işleyen peygamberler, diğer taraftan da bilimsel gelişmelerin ilk mucitleri olmuşlardır. Sümerlerin, dinlerini ve mitolojilerini incelediğimizde ise, onların tevhidi sitemin muharref birer ürünü oldukları anlaşılmaktadır. Sahip oldukları ilke ve prensiplerin ise tevhit sisteminden izler taşıdıkları görülmektedir.Keywords
Kur’an, İslam, Din, Sümer, Mitoloji.

Abstract

In recent years, the source of all scientific and technological developments in the history of humankind has been based on Sumerians by some who have studied Sumerians. Because, as a point of departure, "history starts in Sumer" is accepted as a theology. Sumer is seen as a source of spiritual developments. Judaism, Christianity and Islam which is the three great Semitic religions in this frame, is based on Sumerians a source of. The principles and principles of the Torah, the Bible, and the Qur'an are thought to be a replica of Sumerian polytheistic religions. However, when we examine the Islamic religion and the Qur'an, we see that the history of humanity begins and continues with the prophets both materially and spiritually. Thus, "history begins with Adam", the truth emerges. The prophets who worked on the Tevhit system and the other side were the first inventors of scientific developments. When we examine the Sumerians, their religions and their mythology, it is understood that they are products of mutual respect. It is seen that the principles and principles they possess carry traces from the unity system.Keywords
Qur'an, Islam, Religion, Sumerian, Mythology.