INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

DR. ALİ ŞERİATİ’DE MEDENİYET VE HİCRET TASAVVURUNUN İSLAM SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ
(THE EVALUATION OF ISLAMIC SOCIOLOGY OF CIVILIZATION AND HEJIRA IN ALI SHARIATI )

Author : Ali Ulvi ÖZBEY  & Mustafa BEŞER  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 44
Page : 3432-3439
    


Summary

Ali Şeriati, sosyal olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşıp ideal olanı her zaman gözler önüne sermeyi amaçlayan sıra dışı aydın, entelektüel ve fikir adamı olarak bilinmektedir. Ali Şeriati uzun sayılamayacak ömrüne birçok konuyu sığdırabilmiş ve çoğu toplumsal olayları herkesten önce fark etmiş yaşamını irfan geleneği ile güçlendirmiş bir düşünürdür. Olaylara farklı perspektiflerle yaklaştığının kanıtını ispatlayabilecek aynı zamanda makalemizin konusu, medeniyet ve hicret ilişkisidir. Medeniyet ve hicret ilişkisi sosyal bilimler literatüründe çok az sayıda çalışmalara konu olmuş İslam Sosyolojisi disiplininin en önemli konularından biridir diyebiliriz. Derinlemesine sosyolojik analizler yapılabilmesine rağmen medeniyet ve hicret konusu, belki de neredeyse sadece teologların çalışma alanı olarak literatüre geçmiştir. Bizde bu çalışmamızda Ali Şeriati’nin çalışmalarından yola çıkarak, medeniyet ve hicret ilişkisini farklı perspektiflerle irdelemeye çalışacağız ayrıca çalışmamızda medeniyet, hicret ve modernleşme kavramlarına dair medeniyet ve hicret ilişkileri ile ilgili sorulara cevap aranmaktadır.Keywords
Ali Şeriati, İslam Sosyolojisi, Hicret, Medeniyet, Modernleşme

Abstract

Ali Shariati is known as an unusual wise, intellectual and idea man who approaches to social situations with an unprecedented view and always aims to reveal the most idealistic one. He handled many matters in his whole life which can’t be said it was too long and he was able to realize most of the social situations before anyone else and was able to make his life stronger with a comprehensive culture. This article simultaneously will reveal the proof that he was able to approach to the situations in a different way and the matter of this article is about civilization an hejira relations. We can say that in the history of liberal arts only a few studies have handled the relation between civilization and hejira and the relation between them is one of the most important matters of Islamic sociology discipline. Although the matter of civilization and hejira can reveal the social analysis deeply, it is regarded as being almost only a part theologian field. Dr. we will try to figure out the relation between civilization and hejira in different perspectives in our study via Ali Shariati’ s studies; furthermore, in our study we will be looking for the answers to the questions about civilization and hejira relations which are related to the notions of civilization, hejira and becoming modern.Keywords
Ali Shariati, Sociology of Islam, Hejira, Civilization, Modernization