INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SOSYOLOJİK AÇIDAN EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN “ENGELLİ VE AİLE” İLİŞKİSİNDEKİ ROLÜ
(THE SOCIOLOGICAL ROLE OF HOME-CARE SERVICES IN THE RELATIONSHIP BETWEEN “THE DISABLED AND THE FAMILY” )

Author : Ayşegül DEMİR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 44
Page : 3395-3405
    


Summary

Bu çalışmada, evde bakım hizmetleri açısından engelli ve aile ilişkisinin sosyolojik boyutunun İzmir örneği üzerinden incelenmesi hedeflenmektedir. Çalışma, sosyolojide yaygın olarak kullanılan nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini İzmir ili, örneklemini ise Gaziemir ilçesinde faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam Derneği’ne üye engelli bireyler oluşturmaktadır. Bu açıdan örneklem tekniği olarak amaçlı örneklem tekniği uygun görülmüştür. Toplamda 12 kişi olmak üzere 8 kadın ve 4 erkek katılımcı ile derinlemesine yapılandırılmamış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde betimsel yöntem kullanılmıştır. Verilerden elde edilen bulgular, psikolojik, ekonomik ve sosyal bakım temaları açısından değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, evde bakım hizmetleri engelli ve yaşlı bireyler için özellikle de yaşlı engelliler için öncelikli bir konu haline gelmektedir. Toplumda engellilerin bakımı sorumluluğunun çoğunlukla ailenin üzerine yüklenmesi sosyal devlet anlayışının çelişkili bir durumunu yansıtmaktadır. Bu açıdan evde bakım hizmetlerinin yaygınlaşması ve kurumsallaşması önem taşımaktadır.Keywords
Evde Bakım Hizmetleri, Engelli, Aile

Abstract

In this study, it is aimed to examine the sociological dimension of the relationship between the disabled and the family in terms of home care services through the İzmir example. The study was carried out using the qualitative research method which is widely used in sociology. The population of the study is composed of individuals with disabilities who are members of the Engelsiz Yaşam Derneği, which operates in Izmir and Gaziemir. In this respect, purposeful sampling technique has been considered suitable as sampling technique. In-depth interviews were conducted with 8 female and 4 male participants, 12 in total. Descriptive method was used in the analysis of the data obtained from the interviews. The findings obtained from the data are evaluated in terms of psychological, economic and social care themes. As a result, home care services are becoming a priority issue for disabled and elderly people, especially for elderly people with disabilities. The fact that the responsibility of caring for the disabled in society is mostly placed on the family reflects a contradictory state of social state. In this respect, it is important that home care services become widespread and institutionalized.Keywords
Home Care Services, Disabled, Family