INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KADIN İMGESİNE RESİMSEL VE TOPLUMSAL AÇIDAN BAKIŞ
(WOMEN'S IMAGE FROM THE PERSONAL AND SOCIAL PERSPECTIVE )

Author : Kader AYDIN  & Ayşegül KARAKELLE  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 45
Page : 3790-3799
    


Summary

Modern sanat akımlarının doğduğu ve gelişim kaydettiği süreçte üretilen eserler kendi dönemine ışık tutacak nitelikte olmuştur. Modern sanatın ivme kazandığı bu dönemde üretilen her eser, cereyan eden toplumsal olayların yanı sıra dünyada gerçekleşen teknolojik, sosyolojik ve kültürel ögelerden etkilenmiştir. Yukarıda da anlatıldığı üzere tüm bilimsel çalışmaların temelinde olduğu gibi, modern sanatla, modern sanatın içinde bulunduğu dönem ve koşulların belirli bir etkileşim halinde olduğu anlaşılmaktadır. 18. yüzyılda gerçekleşen toplumsal gelişmeler ışığında kadınların, yaşam sahnesinde ve iş gücü açısından aktif rol oynadıkları görülmektedir. Kadınlar bu dönemde iş gücüne önemli ölçüde katkıda bulunurken kendi kişisel haklarını arama çabalarına girmişlerdir. Ortaya çıkan bu yeni hareket feminizm olarak adlandırılmıştır. Gelişen ve değişen toplumsal durumlar üretimin yanı sıra toplumsal tüketimin de önemli ölçüde artmasına neden olmuştur. Yeniye ve güzele sahip olma isteği olarak adlandırılabilecek modern tüketim furyası, toplumları tüketim çılgınlığına sürükleme noktasında başlangıç aşaması sayılabilmektedir. Bu tüketim talepleri cazip hale getirilerek tüketiciye görsel haz uyandıracak biçimde sunulmuştur. Toplumsal gelişmeleri gözlemlemek açısından modern sanat dönemi içerisinde kadın imgesine resimsel ve toplumsal açıdan bakmak yararlı olacaktır.Keywords
Anahtar Kelimeler: Kadın İmgesi, Resim ve Toplum

Abstract

The place where the modern art movements were born and the process of making progress has shed light on their period. In this country, where modern art has gained momentum, their choice has been influenced by sociological and cultural elements, as well as by the social events that took place. It is understood that modern art coexists with the contents and conditions of modern art. Describes its socialization from the 18th century, it appears to play an active role in the live scene and focused on the workforce. Women in this room rely on the workforce. This new movement was called feminism. Emerging and outgoing social situations as well as production. The desire of having a new and beautiful named voluntarily modern desires can be said at the starting point of dragging societies into the frenzy of consumability. These consumption demands can be cleared by making them attractive visual pleasure Observing social developments, pictorial to the female image in the modern art period.Keywords
Keywords: Woman Image, Painting and Society