INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

7190 SAYILI KANUN SONRASI GÜMRÜK VERGİLERİNİN GERİ VERİLMESİNDE FAİZ UYGULAMASI
(THE INTEREST PRACTICE IN THE REFUND OF CUSTOMS DUTIES AFTER LAW NO. 7190 )

Author : Ahmet İNNECİ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 46
Page : 4066-4071
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, gümrük vergileri ve buna bağlı olarak ödenen gecikme zam ve faizlerinin geri verilmesinde faiz ödenmesine ilişkin 7190 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerin değerlendirilmesidir. 7190 sayılı Kanun ile Gümrük Kanunu’nun 216’ncı maddesi yeniden düzenlenmiş ve gümrük vergilerinin geri verilmesinde faiz ödenmesine ilişkin hükümler yeniden Gümrük Kanunu’na girmiştir. Bu değişiklik gümrük vergilerinin geri verilmesinde faiz ödenmesi konusundaki birçok belirsizliği ortadan kaldırmıştır. Çalışmada, gümrük vergilerinin geri verilmesinde faize ilişkin hükümleri düzenleyen Gümrük Kanunu’nun 216’ncı maddesinin değişiklikten önceki hali ve ortaya çıkan sorunlar incelenmiş, 7190 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin bu sorunların çözümüne ne derecede katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir.Keywords
Gümrük Vergileri, Geri Verme, Faiz

Abstract

The purpose of this study is evaluation of the arrangements made by Law No. 7190 related to payment of interest in refund of the customs duties, late charge and overdue interest. Article 216 of the Customs Law have been revised with Law No. 7190 and the provisions regarding the payment of interest in refund have been reentered into the Customs Law. This amendment eliminates many uncertainties about paying interest in refund. In this study, before the amendment of Article 216 of the Customs Law and the problems that have arisen are examined. The extent to which the amendment made by Law No. 7190 will contribute to the solution of these problems has been evaluated.Keywords
Customs Duties, Refund, Interest