INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SEMT PAZARI KULLANICILARININ MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ: TRABZON KİREÇHANE ÖRNEĞİ
(LEVELS OF SATISFACTION IN DISTRICT BAZAAR USERS AND REVISIT INTENTION: A CASE STUDY OF TRABZON KİREÇHANE )

Author : Doruk Görkem ÖZKAN  ; Duygu AKYOL & Doruk Görkem ÖZKAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 44
Page : 3707-3714
    


Summary

ÖZ Kentlerin gelişim ve dönüşüm içine girmesi kentlerde nüfusun artmasına sebep olmuştur. Artan nüfus hareketiyle kentlerde meydana gelen çarpık oluşumlar insan ve yaşam alanlarında birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu olumsuz etkiler kullanıcıların yeni mekânsal arayışa girmesine sebep olmuştur. Kentsel ekolojinin bir bileşeni olmasının yanında kullanıcı ve çevre yararına katkı sağlayan mekânsal oluşumların önemli bir kısmını ekolojik pazarlar oluşturmaktadır. Büyüyen kentlerde bu mekânsal oluşumlar kullanıcılarına sunmuş olduğu imkânlar doğrultusunda aktif kullanıma sahip, kendi kendine yetebilen bir mekânsal olgu olmayı başarmıştır. Ekolojik pazarların kullanıcılar üzerindeki mekânsal memnuniyet düzeylerini ve tekrar ziyaret etme eğilimlerini niyetlerini incelemek amacıyla; Trabzon Şehri’nin Ortahisar İlçesi’nin, Kireçhane Mahallesi’nde bulunan Kireçhane ekolojik pazarı çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Bu alanın araştırma alanı olarak belirlenmesinde Kireçhane Mahallesi’nin yoğun kentleşme olgusu dışında olmasının yanında kent bazında diğer pazarlara oranla ekolojik çevre etkisi içinde olmasıdır. Bu nedenle bu araştırma, Kireçhane ekolojik pazarını ziyaret eden kullanıcıların mekan memnuniyeti ve tekrar ziyaret etme niyetleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu kapsamda 120 ziyaretçi ile 2019 yılının Haziran, Eylül ve Ekim aylarında anket çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda semt pazarında memnuniyet faktörleri; aktivite olanakları, servis olanakları, sosyalleşme ve ulaşılabilirlik olarak belirlenmiştir. Tekrar ziyaret etme niyetini etkileyen faktörler ise aktivite olanakları, sosyalleşme ve servis olanakları olduğu ortaya koyulmuştur.Keywords
Yer memnuniyeti, tekrar ziyaret etme niyeti, semt pazarı

Abstract

The development and transformation of cities led to an increase in the population in cities. With the increasing population movement, the distorted formations in the cities have brought many problems in human and living spaces. These negative effects caused the users to search for new spatial. In addition to being a component of urban ecology, ecological bazaars constitute an important part of the spatial formations that contribute to the benefit of the user and the environment. In the growing cities, these spatial formations have managed to become a self-sufficient spatial phenomenon with active use in line with the opportunities it offers to its users. In order to examine the spatial satisfaction levels of ecological bazaars on users and their intention to revisit; The ecological bazaar of the Kireçhane in the Kireçhane Quarter of Ortahisar District of Trabzon City has been identified as the study area. In the determination of this area as a research area, the Kireçhane Neighborhood is not only an intense urbanization phenomenon but also has an ecological environmental impact compared to other bazaar on a city basis. Therefore, this study examined the relationship between site satisfaction and revisit intention the users visiting the lime ecological bazaar. In this context, 120 visitors were surveyed in June, September and October of 2019. As a result of the research, satisfaction factors in the neighborhood bazaar; activity opportunities, service facilities, socialization and accessibility. The factors affecting the intention to visit again were found to be activity opportunities, socialization and service opportunities.Keywords
Place satisfaction, revisit intention, district bazaar