INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KÂĞIT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİST’TE KAYITLI ŞİRKETLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ: 2010 -2018
(ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING COMPANY VALUE OF COMPANIES REGISTERED IN BIST OPERATING IN TRANSLATE PAPER SECTOR BY PANEL DATA ANALYSIS: 2010 -2018 )

Author : Ülkü MAZMAN İTİK    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 44
Page : 3474-3483
    


Summary

Bu çalışmanın amacı mali tablolar analizinde kullanılan oranlar ile firma değeri arasında ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek üzere Türkiye’nin Kâğıt ve kâğıt ürünleri, basım ve yayın sektöründe faaliyet gösteren 12 şirketin 2010-2018 yılları arasındaki finansal rasyoları hesaplanmış elde edilen oranlarla firma değeri arasındaki ilişkiyi tespit etmek için panel veri analizi kullanılmıştır. Çalışmamızda firmanın değeri bağımlı değişken olup, likidite, faaliyet, mali yapı ve karlılık oranları ise bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Araştırmanın sonucunda çalışmaya konu olan işletmelerin firma değeri ile ortalama tahsil süresi, borçların devir hızı, ortalama ödeme süresi, dönen varlık devir hızı, stok devir hızı arasında anlamlı, diğer rasyolar arasında anlamsız ilişki tespit edilmiştirKeywords
Mali Tablolar Analizi, BİST Kâğıt Sektörü İşletmeleri

Abstract

The purpose of this study is to determine whether there is a relationship between the ratios used in financial statements analysis and firm value. Turkey's paper and paper products in order to achieve the objective work, printing and operating in the broadcasting sector, 12 companies panel data analysis to determine the relationship between the 2010-2018 year obtained calculated financial ratios for the ratio between the firm value is used. In our study, the value of the firm is dependent variable and liquidity, activity, financial structure and profitability ratios are considered as independent variables. As a result of the study, a significant relationship was found between firm value and average collection time, turnover rate of debts, average payment time, turnover rate of revolving assets, inventory turnover rate and a meaningless relationship between other ratios.Keywords
Financial Statements Analysis, BIST Paper Industry Enterprises