INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’NİN İKTİSADİ KALKINMASINDA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARININ (DYSY) ÖNEMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(THE IMPORTANCE OF TURKEY'S FOREIGN DIRECT INVESTMENT FOR ECONOMIC DEVELOPMENT (DFCI), PROBLEMS AND PROPOSED SOLUTIONS )

Author : Aziz İLGAZİ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 44
Page : 3593-3610
    


Summary

Dünyada meydana gelen hızlı değişimler, farklı coğrafyalarda insanların ekonomik, sosyal ve kültürel tercihlerini değiştirirken, gelişmekte olan ülkeleri de ekonomik, sosyal ve politik alanlarda köklü değişime yönlendirmektedir. Bu köklü değişimi hazırlayan önemli faktörlerden biri doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıdır. Gelişmekte olan ülkelerde büyüme ve kalkınmanın temel faktörlerinden biri olan doğrudan yabancı sermaye yatırımları doğru yönetildiği takdirde ev sahibi ülkelere birçok avantaj sağlamaktadır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ev sahibi ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu yararları şu şekilde açıklamak mümkündür. Doğal kaynakların verimli kullanılması, toplam kalite yönetiminin üretim ve yönetimde benimsenmesi, enflasyonun düşürülmesi, istihdam artışı, yeni teknolojilerin transferi, ihracatın artışı ve dış ticaret açığının kapatılması, döviz girdisinin sağlanması, marka ve şirket kültürünün önem kazanması. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ev sahibi ülkelere sağladığı yararlar yanında önemli sorunlara da yol açmaktadır. Bu sorunları yabancı yatırımcının kazancını ülke dışına çıkarması, yabancı şirketlerin ev sahibi ülkelerin yönetimleri üzerinde ekonomik ve politik baskı yapmaları, milli değerlerin ve güvenlik sisteminin zayıflaması, yerli üreticinin piyasadan çekilmesi ve sermayenin rekabet edebilirliğinin zayıflaması şeklinde ifade edilebilir. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları gelişmekte olan ülkelerde önemli bir ekonomik büyüme kaynağıdır, ancak bazı ülkelerde doğrudan yabancı sermaye yatırımları çok düşük oranlarda kalmaktadır. Ev sahibi ülkenin siyasi, hukuki ve ekonomik durumu her zaman yabancı yatırımcılar için uygun olmayabilir. Bu ülkelerden biri, Türkiye’dir. Cumhuriyetin kuruluşundan 1980’li yıllara kadar Türkiye’de dışa kapalı bir ekonomi modeli etkili olmuştur. Bu süreçte birçok ülkeden çok az miktarda doğrudan yabancı sermaye akışı olsa da Türkiye’de ekonomik, politik ve hukuki birçok engel sermaye girişini kısıtlamıştır. Ancak, 1980’li yıllardan sonra Türkiye dışa açık bir ekonomi politikası ile Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye akışında önemli bir başarı elde etmiştir. Bu gün çok uluslu şirketlere ait önemli bir sermayenin Türkiye’de yatırımları bulunmaktadır. Bu çalışmanın kapsamında, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye’nin iktisadi kalkınmasına katkıları ve sermaye girişinde yaşanan engeller, sebepleri ve sonuçları ile analiz edilmiştir.Keywords
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları(DYSY),

Abstract

While rapid changes in the world change the economic, social and cultural preferences of people in different geographies, they lead the developing countries to fundamental changes in economic, social and political fields, as well. One of the vital factors giving pave to this radical change is foreign direct investment. Foreign direct investment, which is one of the main factors of growth and development in developing countries, provides many advantages to the host countries if it is properly managed. Foreign direct investment contributes significantly to the host countries in terms of economic and social development. These advantages can be explained as following; efficient use of natural resources, adoption of total quality management in production and management, reduction of inflation, increase in employment, transfer of new technologies, increase of exports and meet of foreign trade deficit, provision of foreign exchange input, gaining importance of brand and company culture. Foreign direct investment gives rise to significant problems as well as benefits to host countries. These problems can be expressed as taking the foreign investors' earnings out of the country, foreign companies putting economic and political pressure on the management of the host countries, weakening the national values and security system, withdrawing the domestic producers from the market and weakening the competitiveness of the capital. Foreign direct investment is an important source of economic growth in developing countries; however, in some countries foreign direct investment remains very low. The political, legal and economic situation of the host country may not always be appropriate for foreign investors. One of these countries is Turkey. From the establishment of the Republic to 1980s, a closed economy model in Turkey was effective. During this period, when compared to other countries, though there was relatively small amount of foreign direct investment flow, various economic, politic and legal obstacles blocked capital inflow in Turkey. However, after 1980s, with the help of open economic policy, Turkey attained a considerable achievement in direct foreign investment flow. Today, many multinational companies have already had substantial investments in Turkey. In this study, the contribution of foreign direct investment to Turkey's economic development, obstacles faced in capital inflows and causes and consequences have been analyzed.Keywords
Foreign Direct Investment (FDI),