INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KADIN İSTİHDAMINI ARTTIRMAYA YÖNELİK SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ
(THE ROLE OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS FOR WOMEN EMPLOYMENT )

Author : Aslı ÖZEN ATABEY  & Nur Banu ATEŞ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 44
Page : 3761-3772
    


Summary

Kadınların ekonomik yaşama katılmaları ile toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma biçimleri ve ölçüleri doğru orantılı değildir. Bu açıdan toplumun dezavantajlı kesimlerinden olan kadınlar, işsizlik riski ile en çok karşı karşıya kalan gruplardandır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren önemli kriterlerden biri olan kadın istihdamı, sürdürülebilir kalkınmada anahtar rol oynadığı gibi cinsiyet eşitliğinin sağlanması bağlamında sosyal dönüşümün gerçekleştirilmesi için de önem arz eden hususlardandır. Ülke nüfusunun yaklaşık olarak yarısını oluşturan kadınların istihdamını arttırmaya yönelik Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) gerçekleştirdikleri projeler olumlu sonuçlar yaratmaktadır. Demokratik toplumların vazgeçilmezi olan Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK), gönüllü ve herhangi bir çıkar beklentisi olmaksızın toplumun çıkarlarını korumak için kamuoyunda gündem yaratıp siyasal iradeyi etkilemeyi amaçlayan bir örgütlenme türü olarak tanımlayabiliriz. Toplumsal sorunlara etkili ve uzun dönemli çözümler bulmayı amaçlayan STK’lar kadınların eğitim, kültür ve sosyal hayatta olduğu gibi işgücü piyasasında da maruz kaldıkları ayrımcılığı ve eşitsizliği ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadırlar. Çalışmada ülkemizdeki kadın istihdamının sağlanması konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla STK’lar tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri içerik analizi yöntemi ile incelenmektedir.Keywords
STK, kadın istihdamı, sosyal sorumluluk.

Abstract

Women's participation in economic life and the ways and measures of social and economic development are not directly proportional. In this respect, women from disadvantaged segments of the society are among the groups most exposed to the risk of unemployment. Women's employment, which is one of the important criteria showing the level of development of countries, plays a key role in sustainable development and is also important for achieving social transformation in the context of achieving gender equality. The projects carried out by Non-Governmental Organizations (NGOs) aiming at increasing the employment of women, which make up about half of the country's population, have positive results. Civil Society Organizations (NGOs), which are indispensable for democratic societies, can be defined as a type of organization that aims to influence the political will by creating public agenda in order to protect the interests of the society voluntarily and without any expectation of interest. NGOs aiming to find effective and long-term solutions to social problems take steps to eliminate discrimination and inequality that women are exposed to in the labor market as well as in education, culture and social life. In this study, social responsibility projects realized by NGOs in order to raise awareness about the employment of women in our country are examined by content analysis method.Keywords
NGOs, women employment, social responsibility.