INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

FARKLILIK İKLİMİ ALGISININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: KONYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
(EXAMINING THE EFFECT OF DIVERSITY CLIMATE PERCEPTION ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION: A RESEARCH ON KONYA ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE )

Author : Abdullah YILMAZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 44
Page : 3735-3749
    


Summary

Bu araştırma, “Çalışanların örgütlerindeki farklılık iklimi algısı örgütsel özdeşleşme düzeylerini ne ölçüde etkiler?” sorusu üzerine inşa edilmiştir. Bu temel soru çerçevesinde araştırmada, çalışanların farklılık iklimi algılarının örgütsel özdeşleşme düzeyleri üzerindeki etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde ankete dayalı nicel bir araştırma yapılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemiyle bölgede faaliyet gösteren işletme çalışanlarından elde edilen 260 anket, SPSS 22.0 programı aracılığıyla analize tabi tutulmuştur. Yapılan doğrusal regresyon analizleri sonucunda farklılık iklimi algısının örgütsel özdeşleşme düzeyi üzerinde pozitif ve istatistiksel bakımdan anlamlı etkisinin olduğu, ayrıca farklılık iklimi algısı alt boyutlarından farklılıklara saygı, grup aidiyeti ve bütünlüğü ile yönetim ve grup desteği algılarının da örgütsel özdeşleşme düzeyi üzerinde pozitif ve istatistiksel bakımdan anlamlı etkisinin olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Farklılık, Farklılık İklimi, Özdeşleşme, Örgütsel Özdeşleşme

Abstract

This article is designed on the question, “to what extend does the diversity climate affect the levels of organizational identification of employess?”. Within the framework of this basic question, it is aimed to determine the effect of employees’ perception of diversity climate on organizational identification levels. for this purpose a survey based quantitive research was applied in konya organized industrial zone. With the purposive sampling method 260 questionnaires were collected from employees operating in the region and analyzed with SPSS 22.0. As a result of the linear regression analysis, it was determined that the diversity climate perception has a positive and statistically significant effect on the level of organizational identification, in addition the perception of respect for differences, group belonging and integrity and management and group support perceptions, which are the sub-dimensions of diversity climate perception, have a positive and statistically significant effect on the level of organizational identification.Keywords
Diversity, Diversity Climate, Identification, Organizational Identification