INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİ YETKİNLİKLERİ VE AĞIRLIKLANDIRMA YÖNTEMLERİ
(HUMAN RESOURCES MANAGER COMPETENCIES AND WEIGHTING METHODS )

Author : Ahmet SARUCAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 45
Page : 3840-3852
    


Summary

Organizasyonlar, varlıklarını sürdürebilmek için değişen çevre ve piyasa koşullarına ayak uydurmak zorundadırlar. Bunun için yapılan stratejik analizler, piyasa analizleri, ayrıntılı kurum içi analizler, planlamalar, alınacak yatırım kararları organizasyonlar açısından önemli çalışmalardır. Bu çalışmaların merkezinde İnsan Kaynakları (İK) yer almaktadır. Bir organizasyonun sürdürülebilir başarılar elde etmesi, İK bölümünün iyi yönetilmesiyle mümkündür. Başka bir deyişle, günümüzde organizasyonların stratejik yönetim süreçlerindeki başarıları, çalışanların etkin bir biçimde yönetilmeleri ile sağlanacaktır. Yapılan araştırmalar, İK faaliyetleri ile işletmenin başarıları arasında güçlü bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Bunda doğru bir personel seçim sürecinin olması, etkin bir performans değerlendirme sisteminin kurulması, liyakata dayalı atama ve yükseltmelerin yapılması, adil bir ödüllendirme sisteminin kurulması gibi birçok uygulama önemli bir rol oynamaktadır.
Organizasyonel başarılar elde etmek için İK yönetici yetkinliklerinin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. Değişen dünya şartlarına göre organizasyonların yetkinlik ihtiyaçları da değişmektedir. Çalışmada kronolojik sıra ile bu ihtiyaçların neler olduğu belirtilmiştir. Yönetici yetkinlikleri belirlenirken yetkinlik modellerinden faydalanılır. Üç yetkinlik yaklaşımından kısaca bahsedildikten sonra yetkinliklerin ağırlıklandırılmasında kullanılan Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden bahsedilmiştir.Keywords
İnsan Kaynakları, Yetkinlik, Çok Kriterli Karar Verme

Abstract

Organizations must adapt to changing environmental and market conditions to survive. For this purpose, strategic analyzes, market analyzes, detailed in-house analyzes, planning and investment decisions are important studies for organizations. Human Resources (HR) are at the center of these studies. The Sustainable success of an organization is possible through the good management of the HR department. In other words, the success of organizations in strategic management processes will be ensured by the effective management of employees. Research shows that there is a strong relationship between HR activities and business successes. Many practices play an important role in this, such as having a proper personnel selection process, establishing an effective performance evaluation system, making merit-based appointments and upgrades, and establishing a fair reward system.
To achieve organizational success, HR management competencies need to be accurately identified. The competence needs of organizations change according to changing world conditions. In the study, these requirements are stated in chronological order. The competency models are used in determining the competencies of the manager. After briefly mentioning the three competence approaches, Multi-Criteria Decision Making (CCKV) methods used to weight competencies are mentioned.Keywords
Human Resources, Competence, Multi Criteria Decision Making