INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİNİN SPOR OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF SPORTS LITERACY LEVELS OF STUDENTS AT THE FACULTY OF SPORT SCIENCES )

Author : Barış DEMİR  ; Aykut TOSUN; Asiye YÜKSEL & Orkun KONAK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 45
Page : 3814-3821
    


Summary

Spor, hayatın her döneminde sağlığın temelini oluştururken önemi her geçen gün daha fazla anlaşılmaktadır. İnsan yaşamında yeterli ve dengeli spor yapmanın önemli olduğu dönemlerden biri de çocukluk çağı ile olgunluk çağı arasındaki geçiş dönemi sayılan büyüme ve gelişmenin hızlandığı gençlik çağıdır. Spor okuryazarlığı, beden eğitimi ve spor alanındaki sağlıklı, becerileri yüksek yeteneklerini genişletmek amacıyla fiziksel eğitimin varlığını ortaya koymaya yönelik bilgi, beceri ve tutuma dönüşen uygulamalardır. Bu çalışma Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan öğrencilerinin spor okuryazarlığı düzeylerini ve bu düzeylerin demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeye yönelik bir tarama araştırmasıdır. Çalışmada verilen cevapların gruplandırılıp yüzde, frekans ve ortalamaları belirlenmiştir. Ayrıca gruplar arası farklılıkların bulunması için t testi ve varyans analizi (ANOVA: Analysis of Variance) kullanılmıştır. Beden Eğitimi Yüksekokulu öğrencilerinin spor okuryazarlığını belirlemek amacıyla yapılan çalışmada öğrencilerin spor okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür.Keywords
Spor okuryazarlığı, Spor Bilimleri, Bilgi, Beceri

Abstract

While sports form the basis of health in every period of life, its importance is understood more and more every day. One of the periods in which adequate and balanced sports are important in human life is the period of youth in which growth and development, which is considered as the transition period between childhood and maturity, accelerates. Sports literacy, physical education and sports in the field of healthy, high-skilled skills to expand the presence of physical education to reveal the presence of knowledge, skills and attitudes are applications. This study is a screening study to determine the level of sports literacy of the students of the Faculty of Sport Sciences and whether these levels differ according to demographic variables. The percentages, frequencies and averages of the answers given in the study were grouped. In addition, t-test and ANOVA were used to find differences between the groups. In the study conducted to determine the sports literacy of the students of the School of Physical Education, it was seen that the sports literacy levels of the students were high.Keywords
Sports literacy, Sport Sciences, Knowledge, Skill